หมายเลข ID หัวข้อ : 00187450 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2019

ฉันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของฉันใหม่อีกครั้งได้อย่างไร?

  ฉันจะทำการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ลงทะเบียนไว้ Registered devices ได้อย่างไร?


  ถ้าหากท่านได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth มาก่อนหน้านี้ ท่านสามารถจะตัดการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้ ดังนั้นเมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อในครั้งต่อไป, ท่านสามารถทำเช่นนี้ได้เลยโดยไม่ต้องลบการลงทะเบียนการจับคู่เดิมออกหรือลงทะเบียนให้กับอุปกรณ์ของท่านอีก.
  ให้ตรวจเช็คดูการใช้งานดังต่อไปนี้.

  ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings.
  4. เลือกที่Registered devices.
  5. เลือกที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth.
  6. เลือกที่ Disconnect.

  เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth นั้นเข้าไปซ้ำใหม่

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings.
  4. เลือกที่Registered devices.
  5. เลือกที่ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth.
  6. เลือกที่Connect.