หมายเลข ID หัวข้อ : 00115535 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ฉันจะทำการปรับเป็นค่าเริ่มต้น(initialize)ตัว Touchpad Remote Control นี้ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อทำการปรับเป็นค่าเริ่มต้น(initialize)ให้กับตัว Touchpad Remote Control, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. ถอดปลั๊กของสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีออก.

  หมายเหตุ: ไม่สามารถทำการรีเซ็ตตัวรีโมทนี้ได้ในขณะที่ทีวีเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายกำลังไฟ AC อยู่.

 2. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ของตัว Touch pad Remote Control ออก.

 3. ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่.

 4. กดค้างที่ปุ่ม VOLUME MINUS (-) .
 5. ในระหว่างที่กดค้างปุ่ม VOLUME MINUS (-) , ให้กดค้างที่ปุ่มPOWER .
 6. ในระหว่างที่กดค้างที่ปุ่ม POWER และปุ่ม VOLUME MINUS (-), ให้กดที่ TOUCHPAD AREA นาน 3 วินาที.

  หมายเหตุ: ภาพด้านล่างแสดงถึงปุ่มต่าง ๆ ที่จะต้องทำการกดในขั้นตอนข้างต้น.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: เมื่อการปรับเป็นค่าเริ่มต้นทำได้สำเร็จแล้ว ไฟสีแดงที่ด้านหลังของ Touchpad Remote Control จะกะพริบ สองครั้งและอย่างช้า ๆ.
  ไฟ Remote สีแดง

 7. เสียบสายกำลังไฟ(สายไฟหลัก) ของทีวีเข้าไป.

ข้อสำคัญ: หลังการปรับเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว จำเป็นต้อง จับคู่ Touchpad Remote Control นี้กับทีวี ก่อนการใช้งาน.