หมายเลข ID หัวข้อ : 00187429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ตัว Bluetooth remote หยุดทำงานหลังการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัว Touchpad Remote Control หยุดทำงาน หลังการ อัปเดตซอฟต์แวร์.

ให้ลองทำหนึ่งวิธีการดังต่อไปนี้ .

 1. ใช้รีโมทอินฟราเรดทำการ เปิด/ปิด Bluetooth จาก Bluetooth settings.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  4. เลือกที่Bluetooth.
  5. เลือกที่Off และทำการ On เครื่องอีกครั้ง.
 2. ถอดปลั๊กสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) ของทีวีออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่.