หมายเลข ID หัวข้อ : 00169398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

การลงทะเบียน รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง

ล้มเหลวในการลงทะเบียนฟังก์ชัน รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัวรีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง

  1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทและใส่กลับเข้าไปใหม่
  2. ตั้งค่า การตั้งค่า Bluetooth ใน การตั้งค่า (Settings) ไปที่ ปิด (Off) จากนั้นตั้งให้เป็น เปิด (On) อีกครั้ง
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
   4. เลือกที่ Bluetooth จากนั้นให้ปิดฟังก์ชันนี้
   5. เลือกที่ Bluetooth อีกครั้ง จากนั้นเปิดฟังก์ชันนี้
  3. ถ้าหากทีวีและ รีโมทคอนโทรลจับคู่กันอยู่ ให้ทำการยกเลิกการจับคู่ก่อน
   ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีการจับคู่กันอยู่หรือไม่
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
    • เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)
   4. ตรวจเช็คดูว่ามีข้อมูลของอุปกรณ์ (เช่น: SONY TV RC MIC 001) ของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมาหรือไม่
    • ถ้าหากไม่มีข้อมูลของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ทำการตรวจเช็คในขั้นตอนที่ 4 ด้านล่าง
    • ถ้าหากมีข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรลแสดงขึ้นมา ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการยกเลิกการจับคู่
     1. เลือกที่ข้อมูลอุปกรณ์ของ รีโมทคอนโทรล
     2. เลือกที่ ยกเลิกการจับคู่ (Unpair)
     3. เลือกที่ ตกลง (OK)
  4. ทำการจับคู่ให้กับ รีโมทคอนโทรลใหม่อีกครั้ง
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหาก รีโมทคอนโทรลมีการลงทะเบียนไว้กับทีวีเครื่องอื่นที่แตกต่างออกไป ให้ปิดทีวีนั้นไปก่อน และจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียน  รีโมทคอนโทรลของท่านกับทีวีที่ต้องการ
   • มี รีโมทคอนโทรลอยู่ด้วยกันสองแบบ ให้อ้างอิงกับคำตอบนี้ เครื่องหมายไมโครโฟนจะมีพิมพ์ไว้อยู่ทั้งสองแบบ ดังแสดงในรูปนี้
   • ตำแหน่งของ ปุ่ม / เครื่องหมาย ของไมโครโฟนจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือรุ่นเครื่องของท่าน

    รูปภาพของ รีโมทคอนโทรลที่มีเครื่องหมายไมโครโฟน
    1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)
    2. รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้

  เมื่อใช้ ประเภท A (Touchpad Remote Control)
  เมื่อใช้ ประเภท B (Remote control ที่รองรับการจดจำเสียงได้) ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้


  ประเภท A (Touchpad Remote Control)

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  เมื่อทำการจับคู่โดยใช้ รีโมทคอนโทรลแบบ IR

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. บนตัว รีโมทคอนโทรลแบบ IR กดที่ปุ่ม โฮม (Home)
  3. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  4. เลือกที่การตั้งค่าของ รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control settings) ในกลุ่มของ เครือข่ายและอุปกรณ์เสริม (Network & Accessories)
  5. เลือกที่ จับคู่รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Pair Touchpad Remote Control)
  6. เลือกที่ ตกลง (Yes)
  7. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  เมื่อทำการจับคู่โดยไม่ใช้ รีโมทคอนโทรลแบบ IR

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. ที่แผงด้านหลังของทีวี กดที่ปุ่ม ช่องต่อเข้า (INPUT) นาน 7 วินาที
   หมายเหตุ: รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของปุ่ม ช่องต่อเข้า (INPUT)
   รูปภาพของปุ่ม ช่องต่อเข้า (INPUT) ที่แผงด้านหลังของทีวี
  3. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  หมายเหตุ:

  ประเภท B (รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้)

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  3. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  4. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — รีโมทคอนโทรล (Remote control) — เปิดการทำงานของปุ่มไมค์ (Activate the MIC button) (หรือ เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth))
   • เลือกที่  รีโมทคอนโทรลแบบใช้เสียง (Voice Remote Control) หรือ รีโมทคอนโทรล (Remote control)ปุ่มเปิดไมค์ (Activate รูปภาพประกอบ (MIC)  หรือ  เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (Connect via Bluetooth)
  5. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง การทำงานด้วยพลังงานต่ำของ Bluetooth (Bluetooth Low Energy) เมื่อทีวีที่มีข้อมูลการจับคู่ยังคง ON อยู่ การลงทะเบียนนั้นจะล้มเหลว