หมายเลข ID หัวข้อ : 00169398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

การลงทะเบียน Touchpad Remote Control หรือ Voice Remote Control ของฉันล้มเหลวทุกครั้ง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ล้มเหลวในการลงทะเบียนฟังก์ชัน Voice Remote Control.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการจับคู่ตัว Remote Control ใหม่.

 1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมทและใส่กลับเข้าไปใหม่.
 2. ตั้งค่า Bluetooth settings ใน Settings ไปที่ Off, จากนั้นตั้งให้เป็น On อีกครั้ง.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่Bluetooth settings ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES .
  4. เลือกที่ Bluetooth, จากนั้นให้ปิดฟังก์ชันนี้.
  5. เลือกที่ Bluetooth อีกครั้ง, จากนั้นเปิดฟังก์ชันนี้.
 3. ทำการจับคู่ให้กับ Remote Control ใหม่.
หมายเหตุ: มี Remote Controls สองแบบให้อ้างอิงกับคำตอบนี้. เครื่องหมายไมโครโฟนจะมีพิมพ์ของทั้งสองแบบ ดังแสดงในรูปนี้.

รูปภาพประกอบ

[A] แบบ A (Touchpad Remote Control)
[B] แบบ B (Remote control ที่รองรับการจดจำเสียง)

ถ้าหาก Remote Control มีการลงทะเบียนไว้กับทีวีที่แตกต่างออกไป, ให้ปิดทีวีนั้นไปก่อน, และจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียน  Remote Control ของท่านกับทีวีที่ต้องการ.

เมื่อใช้แบบ A (Touchpad Remote Control), ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

เมื่อทำการจับคู่โดยใช้ IR Remote control

 1. เปิดทีวีขึ้นมา.
 2. บนตัว IR Remote control กดที่ปุ่ม Home .
 3. เลือกที่Settings.
 4. เลือกที่Touchpad Remote Control settings ในกลุ่มของ Network & Accessories .
 5. เลือกที่ Pair Touchpad Remote Control.
 6. เลือกที่ Yes.
 7. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.

เมื่อทำการจับคู่โดยไม่ใช้ IR Remote control

 1. เปิดทีวีขึ้นมา.
 2. ที่แผงด้านหลังของทีวี กดที่ปุ่ม INPUT นาน 7 วินาที.

  หมายเหตุ: รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของปุ่ม INPUT.

  รูปภาพประกอบ

 3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.

หมายเหตุ:

เมื่อใช้แบบ B (Remote control ที่รองรับการจดจำเสียงได้), ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้.

 1. เปิดทีวีขึ้นมา.
 2. โดยการใช้ IR รีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม Home .
 3. เลือกที่Settings.
 4. เลือกที่ Voice Remote Control ในกลุ่มของ NETWORK&ACCESSORIES.
 5. เลือกไปที่ ปุ่ม Activate รูปภาพประกอบ .
 6. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น.

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง Bluetooth Low Energy, เมื่อทีวีที่มีข้อมูลการจับคู่ยังคง ON อยู่, การลงทะเบียนนั้นจะล้มเหลว.