หมายเลข ID หัวข้อ : 00191521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

การสั่งงานด้วยเสียง (Voice Commands) ไม่ทำงานบนรีโมทคอนโทรลของฉัน

ตัวรีโมทที่ให้มา รองรับการจดจำเสียง (Voice recognition) ได้หรือไม่?

  ก่อนที่จะใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ต่อไป ให้ตรวจสอบว่า รีโมทคอนโทรลนั้นมีเครื่องหมาย ไมโครโฟนอยู่ด้วย รีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้จะมีเครื่องหมายดังที่แสดงไว้ด้านล่างอยู่ด้วย

  รูป A และ B สำหรับรีโมทคอนโทรลที่รองรับการจดจำเสียงได้ 

  1. รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ของ Android TV™ รุ่นปี 2558
  2. รีโมทคอนโทรล ของ Android TV รุ่นปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า

  หมายเหตุ: ถ้าหากปุ่มไมโครโฟน (Mic button) / ฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ไม่ทำงานในรีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง(Voice command) ของท่าน หลังการอัปเดตทีวี หรือหลังจากที่ท่านเปลี่ยน รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command) ตัวใหม่ ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการจับคู่รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice command remote control) ซ้ำใหม่กับทีวีของท่าน

  ถ้าการจดจำเสียงไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าจะรองรับฟังก์ชัน การสั่งงานด้วยเสียง ให้ตรวจเช็คตามรายการต่อไปนี้
   

  1. ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อที่จะใช้การจดจำด้วยเสียงนี้

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

  1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม โฮม (Home)
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
   • เลือกที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)สถานะเครือข่าย (Network status)ตรวจเช็คการเชื่อมต่อ (Check Connection)
   • เลือกที่เครือข่าย (Network)การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)สถานะเครือข่าย (Network status)ตรวจเช็คการเชื่อมต่อ (Check Connection)
   ท่านสามารถทำการตรวจเช็คสถานะ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยการกดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนตัว รีโมทคอนโทรล
   1. กดที่ปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ อาการ เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet Connectivity Symptoms)

  ท่านจะต้องจับคู่รีโมทคอนโทรลของท่านเข้ากับ Android TV ก่อนที่จะทำงานได้

  วิธีการจับคู่จะแตกต่างกันไปตามประเภทของตัวรีโมทคอนโทรลนั้น ดูรูปภาพข้างบนเพื่อตรวจเช็คดูว่ารีโมทคอนโทรลที่ท่านใช้เป็นประเภท A หรือ B

  • สำหรับ รีโมทคอนโทรลแบบ A ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้: วิธีการจับคู่ รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) กับทีวี 
  • สำหรับรีโมทคอนโทรลประเภท B ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
   หมายเหตุ: บางเมนูอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ๆ
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
    • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings) (Android™ 9)
    • เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. เช็คดูว่า SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001 มีการลงทะเบียนไว้หรือไม่
   • ถ้ามีการลงทะเบียนไว้แล้ว:
    ให้ลบการจับคู่ Bluetooth ของ SONY TV RC MIC 001 หรือSONY TV VRC 001นั้นออกไปก่อน และลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
    1. กดที่ปุ่มโฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
     • เลือกที่เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories) — การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001UnpairOK (Android 9)
     • เลือกที่การตั้งค่า Bluetooth (Bluetooth settings)SONY TV RC MIC 001 หรือ SONY TV VRC 001UnpairOK (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
    4. หลังการยกเลิกการจับคู่ของตัว รีโมทคอนโทรล ทำการลงทะเบียนเข้าไปอีกครั้ง ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียน รีโมทคอนโทรลต่อไปนี้  
   • ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้:
    ให้ทำการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

    วิธีการลงทะเบียนตัวรีโมทคอนโทรล:
    1. กดที่ปุ่มโฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
     • เลือกที่รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessoriesรีโมทคอนโทรล (Remote control) — เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth) หรือ ปุ่ม เปิดการทำงาน (Activate)ปุ่มไมโครโฟน 
     • เลือกที่ รีโมทคอนโทรล (Remote control)เชื่อมต่อทาง Bluetooth (Connect via Bluetooth)
     • เลือกที่ รีโมทคอนโทรลสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) —ปุ่ม เปิดการทำงาน (Activate) ปุ่มไมโครโฟน 
    4. ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ บนหน้าจอนั้น
     หมายเหตุ: ถ้าระดับของแบตเตอรี่มีอยู่ต่ำ การจับคู่อาจจะล้มเหลว ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยอันใหม่ก่อนที่จะทำการจับคู่

  พูดเข้าไปตรง ๆ ที่ไมโครโฟนในตัวที่ส่วนบนของตัวรีโมทคอนโทรล

  จัดให้ไมโครโฟนเข้าใกล้กับปากของท่าน หรือให้พูดด้วยเสียงที่ดังและชัดเจน

  รูป C สำหรับตัวรีโมทคอนโทรลที่ดูจากด้านบน

  C. ตำแหน่งของ MIC (รูปนี้เป็นรีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) ประเภท A )

  4. ตรวจเช็คดูว่า สถานการณ์สามารถใช้ การจดจำด้วยเสียงได้หรือไม่

  การจดจำเสียงไม่สามารถใช้ได้กับทุกสภาวการณ์ มีข้อมูลเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับความแตกต่างในสถานการณ์ที่กรอบ ค้นหา (Search) ไม่แสดงออกมา ถึงแม้จะหลังจากกดปุ่ม ไมโครโฟน (Microphone) บนตัว รีโมทคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control)

  5. ถอด แบตเตอรี่ของ รีโมทคอนโทรลออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ต่อไป ให้ถอดแบตเตอรี่ของตัวรีโมทคอนโทรลออกและใส่กลับเข้าไปใหม่

  6. ทำการ อัปเดต ซอฟต์แวร์ของตัว รีโมทคอนโทรล

  อาการอาจจะดีขึ้นได้ โดยการอัปเดต ซอฟต์แวร์ของ รีโมทคอนโทรล ตรวจเช็คดูว่ามีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับตัวรีโมทคอนโทรลหรือไม่

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
   • เลือกที่ รีโมทและอุปกรณ์เสริม (Remotes & Accessories)รีโมทคอนโทรล (Remote control)การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
   • เลือกที่ รีโมทคอนโทรล (Remote control) หรือ รีโมทคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)การอัพเดตซอฟต์แวร์ (Software update)

  หมายเหตุ:

  • ถ้ามีข้อความ ท่านต้องการจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ รีโมทคอนโทรลตอนนี้เลยหรือไม่? (Would you like to update the remote control software now?) แสดงขึ้นมา ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและสั่งงานตัวรีโมทคอนโทรล 
  • ถ้าการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัว รีโมทคอนโทรลเริ่มทำได้ แต่ล้มเหลวทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่มีกำลังไฟเหลืออยู่ต่ำ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และจากนั้นให้ลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง 
  • ถ้าหากมีข้อความ กรุณาใช้ รีโมทคอนโทรลทำงานด้วยเสียง ทำการเลือกรายการนี้ (Please use a Voice Remote Control to select this item) แสดงขึ้นมา ฟีเจอร์ Bluetooth อาจจะมีการหยุดค้างไปเป็นการชั่วคราวได้
   ให้ถอดแบตเตอรี่ออก และใส่กลับเข้าไปใหม่ หรือทำการรีเซ็ตทีวี และลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง
  • ถ้ามีข้อความ ซอฟต์แวร์ของท่านทันสมัยอยู่แล้ว (Your software is up to date) แสดงขึ้นมา ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้อีก
  • ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นใช้ไม่ได้ ให้ทำการรีเซ็ตเพาเวอร์ (Power reset)บนตัวทีวี: ถอดปลั๊กของสายไฟกำลังของทีวีออกนาน 60 วินาที(หรือ 2 นาที สำหรับ Android TV) และเสียบกลับเข้าไปใหม่

   สำหรับทีวีที่ไม่มีรีโมทคอนโทรลดังแสดงข้างต้นมาด้วย ท่านสามารถใช้หนึ่งในสองตัวเลือกกับฟังก์ชันการจดจำเสียงของทีวี

  1. ให้ใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอในการพิมพ์
  2. ให้ใช้แอปพลิเคชันต่อไปนี้ในอุปกรณ์โมบายหรือแท็บเล็ตของท่าน
   หมายเหตุ: ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่านเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับของทีวี