หมายเลข ID หัวข้อ : 00151252 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

จะมีวิธีการดูได้อย่างไรว่าแอป Netflix ในอุปกรณ์ Sony ของฉันเป็นเวอร์ชันใด?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีแอป Netflix ที่แตกต่างกันสามเวอร์ชัน ที่มีใช้งานในอุปกรณ์ Sony Internet ต่าง ๆมากมาย, แต่ละอันจะมีหน้าจอแรกสำหรับผู้ใช้งาน(Top UI)ที่แตกต่างกันช้ัดเจน. ด้านล่างเป็นตัวอย่่างของ Netflix top UI ที่สามารถช่่วยให้ท่านระบุเวอร์่ชันของแอป Netflix และปีที่อุปกรณ์ของท่านออกวางจำหน่ายได้.

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของซอฟต์แวร์สำหรับวิดีโอตามคำขอ(Video on demand), เป็นไปได้ที่เวอร์ชันใหม่ของแอป Netflix จะมีการออกในอนาคตและและส่งมอบให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆของ Sony ที่เป็นรุ่นปัจจุับัน ก่อนหน้า และอนาคตผ่านทางการอัปเดตเฟิร์มแวร์. ข้อมูลและรูปภาพด้านล่างใช้ของ Netflix เวอร์ชันปัจจุบัน.

เวอร์ชันของ Netflix ผลิตภัณฑ์ หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน เมนู Netflix เมนู Netflix สำหรับเด็ก
เวอร์ชัน 3
 • เครื่องเล่น Blu-ray Disc รุ่นปี 2014
 • ระบบโฮมเธียเตอร์ รุ่นปี 2014
 • ทีวี รุ่นปี 2015, 2014 และ 2013
รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
เวอร์ชัน 2
 • เครื่องเล่น Blu-ray Disc รุ่นปี 2012 และ 2013
 • ระบบโฮมเธียเตอร์ รุ่นปี 2012 และ 2013
 • ทีวี รุ่นปี 2012
 • ทีวี เครื่องเล่น Blu-ray Disc, BRAVIA Smart Stick หรือ Internet Player ที่มี Google TV.
รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
เวอร์ชัน 1
 • เครื่องเล่น Blu-ray Disc รุ่นปี 2009 และ 2011
 • ระบบโฮมเธียเตอร์ รุ่นปี 2010 และ 2011
 • ทีวี รุ่นปี 2009 ถึง 2011
 • เครื่องเล่น Network Media รุ่นปี 2010 และ 2011
รูปภาพประกอบ หมายเหตุ: ท่านจะต้องลงทะเบียนอุปกรณ์นี้ผ่านทางเว็บไซต์ Sony Essentials หรือ เว็บไซต์ Sony Entertainment Network เพื่อที่จะเข้าไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน. รูปภาพประกอบ