หมายเลข ID หัวข้อ : 00151544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2020

ไม่มีเสียงเมื่อใช้ทีวีหรือระบบออดิโอด้วยฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC)

  วิธีแก้ปัญหานี้ออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อฟีเจอร์ ARC ไม่ทำงานและโดยที่ทั้งทีวีและระบบออดิโอต่างก็ใช้งานได้กับ ฟีเจอร์ ARC

  ข้อสำคัญ: ถ้าต้องการใช้ฟีเจอร์ ARC ทั้งทีวีและ ระบบเสียงจะต้องรองรับ ARC ได้ ถ้าหากมี ผลิตภัณฑ์หนึ่งไม่รองรับ ARC จะต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วยสายออปติคอลออดิโอ หรือ สายเคเบิลเสียง สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการฟังเสียงทีวีจากลำโพงของ เครื่องรับ สเตอริโอหรือ ระบบโฮมเธียเตอร์

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คกับข้อเสนอแนะเหล่านี้
  หมายเหตุ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อใช้ในขั้นตอนเหล่านี้ให้สำเร็จหรือเพื่อพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ของท่านรองรับ ARC หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่ให้มากับ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

  • ทีวีและระบบออดิโอจะต้องมีซอฟต์แวร์ล่าสุดติดตั้งไว้

  • ต้องมั่นใจว่าตัวเลือก Control for HDMI หรือ BRAVIA Sync ของทั้งสองผลิตภัณฑ์มีการตั้งไว้เป็น On ในเมนูระบบแล้ว

  • ใน การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ HDMI ของ ระบบเสียง ให้ตั้ง Audio Return Channel (ARC) หรือ TV Audio Input Mode ไปเป็น On หรือ Auto
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้น การตั้งค่านี้อาจจะไม่มี

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใช้สายที่เป็น High-speed HDMI อยู่ และมีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนากับพอร์ต HDMI ที่มีป้าย ARC กำกับอยู่ในทั้งสองเครื่อง ในด้านของ ระบบเสียง เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับ ขั้วต่อ เอาต์พุต HDMI
   หมายเหตุ: ในทีวีบางเครื่อง ที่มีอินพุต HDMI หลายอินพุต ฟีเจอร์ ARC นี้จะรองรับได้เพียงอินพุตเดียวเท่านั้น ในกรณีเหล่านี้ อินพุตจะมีเครื่องหมายกำกับด้วยตัวอักษร ARC


  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ แม้ว่าจะตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติมเหล่านี้:

  1. ถอดสาย HDMI ออกจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งสองและจากนั้นเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่

  2. ในทีวี ให้เปลี่ยน การตั้งค่าของ เอาต์พุตเสียงปลายทางจาก TV Speakers ไปเป็น Audio System
   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อทีวีและระบบเสียงด้วยสายอย่างเดียว จะไม่มีเสียงออกมาจากระบบเสียงนั้น

  3. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่ม TV ที่ตัวรีโมทคอนโทรลของระบบเสียง เพื่อทำการสลับอินพุตไปที่ทีวี

  4. เปิดทีวี และ ระบบเสียงขึ้นมาตามลำดับต่อไปนี้: เปิดทีวีก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเปิดระบบเสียง

  5. เปลี่ยน การตั้งค่า Digital Audio Output ของทีวีไปเป็น PCM ถ้าหาก ระบบเสียงที่เชื่อมต่อกับทีวี ไม่รองรับ เสียงที่มีการบีบอัดมาเช่น DTS หรือ Dolby Digitalขึ้นอยู่กับชนิดของการ ออกอากาศหรือ วีดีโอ สัญญาณเสียงอาจจะไม่มีออกมา
   หมายเหตุ: สำหรับ Android TV™ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของ Digital Audio Output ไปเป็น PCM:

   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. เลือกที่ SoundDisplay & Sound, หรือ BRAVIA Settings
   4. เลือกที่Audio Output
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   5. เลือกที่ Digital audio outจากนั้นตั้งไปที่ PCM 
  6. สำหรับ Android TV ทำตามขั้นตอนของ Clear Data หรือ Clear Cache
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีทำการ Clear Data และ Clear Cache สำหรับแอป

  7. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต ให้กับทีวี และระบบออดิโอ ดังต่อไปนี้:

   1. ปิด ทีวี และระบบออดิโอ
   2. ถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) และสาย HDMI ออกจากทั้งของทีวีและระบบเสียง ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการเชื่อมต่อนานประมาณหนึ่งนาที
   3. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้าไปใหม่กับ อินพุต ARC HDMI ของทีวี และ เอาต์พุตของ ARC HDMI ของ ระบบเสียง
   4. เชื่อมต่อสายไฟของทั้งทีวีและ ระบบเสียง และเปิดเพาเวอร์ของทั้งสองเครื่องขึ้นมา
  8. ปลด อุปกรณ์ภายนอกของบริษัทอื่นออกเช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือเกมคอนโซล และทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วย ระบบเสียง (Soundbar, Home Theater หรือ A/V Receiver) ที่เชื่อมต่อกับทีวีนั้น

   หมายเหตุ: อุปกรณ์ของบริษัทอื่น อาจจะทำให้ ฟังก์ชันของ Control for HDMI หรือ BRAVIA Sync ของทีวี และ อุปกรณ์เสียงหยุดทำงานได้