หมายเลข ID หัวข้อ : 00224296 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

ปุ่มบางปุ่มจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนอง เมื่อใช้ตัวรีโมทคอนโทรล

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้

    สำหรับปัญหารีโมทคอนโทรลอื่นๆ ให้อ้างอิงกับ รีโมทคอนโทรลทีวีไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ตอบสนองใดๆเลย

    รีโมทที่ให้มา ใช้การสื่อสารแบบ Bluetooth ท่านสามารถเปลี่ยนช่องสัญญาณและระดับเสียงได้โดยไม่ต้องเล็งไปที่ทีวีของท่าน แต่จะมีบางฟังก์ชันที่จะต้องเล็งตัว รีโมทนี้ไปที่ทีวีของท่าน เช่น การเปิดทีวีของท่าน ที่จะใช้อินฟราเรดในการสั่งงาน