หมายเลข ID หัวข้อ : 00226604 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ฉันจะทดสอบคุณภาพของภาพและเสียงของเครื่องรับโทรทัศน์ของฉันได้อย่างไร?

  ถ้าหากท่านรู้สึกว่าภาพ/เสียง ที่ออกมาจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านแสดงหรือมีเสียง ออกมาไม่ถูกต้อง มีวิธีการที่ง่าย ๆที่จะตรวจสอบได้ว่ามีบางอย่างผิดพลาด

  การดำเนินการทดสอบภาพและเสียง

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำ การทดสอบภาพและเสียง

  1. กดที่ปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล
   หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ ช่วยเหลือ ได้ โดยการกดที่ปุ่มHOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   HOME ->  แอพพลิเคชัน -> ช่วยเหลือ (สำหรับ Android™ 7.0 หรือก่อนหน้านั้น: HOME ->  ช่วยเหลือ)
  2. เลือกที่  การวิเคราะห์ปัญหา ใน วิธีแก้ปัญหาสำหรับการสนับสนุนอันดับสูงสุด
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มี  Problem diagnosis แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  3. เลือกที่ ปัญหาด้านภาพ/เสียง
  4. เลือกที่ Start เพื่อทำการทดสอบภาพและเสียง
  5. ตัวอย่างการเล่นภาพและเสียง
   ตรวจเช็คดูว่าภาพและเสียงมีการแสดง/ออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่
   ถ้าต้องการยกเลิกการทดสอบนี้ ให้กดที่ปุ่ม BACK บนตัวรีโมทคอนโทรล
  6. เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น หน้าจอ การทดสอบภาพและเสียงเสร็จสิ้น! จะแสดงขึ้นมา
  7. ถ้าต้องการทดสอบอีกครั้ง ให้เลือกที่ Restart the test หรือ Start again
  8. ถ้าต้องการหยุดการทดสอบ ให้เลือกที่ Finish