หมายเลข ID หัวข้อ : 00118497 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2020

ฉันไม่สามารถเข้าคอนเทนท์ของการบริการเครือข่ายของ แอปพลิเคชัน Google play Store, Movies & TV, Music (Google play), YouTube หรือ Games

  แอปปลิเคชันเหล่านี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าของ Date & timeที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่อง BRAVIA TV ของท่านได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และได้มีการตั้งค่าของ Date & time ไว้ถูกต้องดีแล้ว

  1. ตรวจเช็คดูสถานะของเครือข่าย
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมตคอนโทรล
   2. เลือกที่ ช่วยเหลือ (Help)
    ถ้าหากไม่มี Help แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ AppsHelp
    หมายเหตุ: ท่านสามารถแสดงหน้าจอ Help ได้ โดยการกดที่ปุ่มHELP บนตัวรีโมตคอนโทรล
   3. เลือกที่ Internet Connectivity Symptoms
      
  2. ตั้งค่าของ Date & time สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: 
   วิธีการปรับวันที่และเวลา
    

  หมายเหตุ: การตั้งค่า Date & time สามารถจะมีผลต่อฟังก์ชันต่อไปนี้ได้เช่นกัน ถ้าหากการตั้งค่า Date & time ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันเหล่านี้จะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

  • Search / Voice Search
  • Voice Actions
  • Backdrop (การรักษาหน้าจอด้วยภาพวิว)