หมายเลข ID หัวข้อ : 00151204 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

Process Timed Out แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าคอนเทนท์วิดีโอทางอินเทอร์เน็ต.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ถ้าหากมีความผิดพลาดของ Process Timed Out แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตใด ๆ.

  1. ทดสอบว่าข้อความผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมาเฉพาะเมื่อมีการเข้าถึงบริการออนไลน์หรือคอนเทนท์พิเศษอันใดอันหนึ่ง.

   หมายเหตุ: ถ้าหากผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อพยายามจะเข้าเว็บไซต์ออนไลน์หรือบริการพิเศษเฉพาะรายการเดียว, แสดงว่าคอนเทนท์นั้นอาจจะมีการหยุดลงไปเป็นการชั่วคราว. ในกรณีนี้, ให้ลองเข้าไปในคอนเทนท์ออนไลน์นั้นใหม่ในตอนหลัง หรือติดต่อกับส่วนสนับสนุนของคอนเทนท์ออนไลน์นั้นสำหรับข้อมูล.

  2. ต้องมั่นใจว่า ความเร็วของอินเทอร์เน็ต นั้นเป็นไปตามค่ารายละเอียดที่แนะนำที่ 2.5Mbps สำหรับคอนเทนท์ที่เป็นความคมชัดระดับมาตรฐาน(Standard Definition) (SD) และ 10Mbps สำหรับคอนเทนท์ที่เป็นความคมชัดสูง(High Definition) (HD).
  3. ทำการเพาเวอร์ไซเคิลอุปกรณ์เครือข่ายเช่น โมเด็มหรือเราท์เตอร์ โดยการถอดปลั๊กสายไฟกำลังจากเต้ารับไฟนาน 1 นาที.
  4. เปลี่ยนค่า Primary DNS ไปเป็น 8.8.8.8 และ Secondary DNS ไปเป็น 8.8.4.4 ในเมนู Network Setup ของผลิตภัณฑ์ Sony นั้น ๆ.
  5. รีเซ็ตอุปกรณ์นั้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน. 
   เพื่อทำการรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานสำหรับ Android TV, ให้อ้างอิงกับ:
   วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.
   สำหรับทีวีอื่น ๆให้อ้างอิงกับ :
   วิธีการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์ให้กลับ ไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.
  6. ถ้าหากขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP)ของท่าน.