หมายเลข ID หัวข้อ : 00151196 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

ข้อผิดพลาด: Sorry, that title is not available to watch instantly(ขออภัย ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีให้ชมได้ในทันที). Please watch another title(กรุณาดูเรื่องอื่นก่อน).

    ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อท่านพยายามจะดูภาพยนตร์บางเรื่องกับบริการของ Netflix ในกรณีที่ท่านอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา. ภาพยนตร์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้จะไม่มีการอนุญาตให้ดูนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้. ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่จะเข้าไปในบริการ Netflix นี้ จะใช้วิธีการดูจาก Internet Protocol (IP) address. ดังนั้น ถ้าหาก IP address มีการแสดงว่าไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ภาพยนตร์ที่เลือกไว้นั้นอาจจะไม่สามารถดูได้.