หมายเลข ID หัวข้อ : 00151175 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

มี Error Code Number แสดงขึ้นมาเมื่อเริ่มใช้บริการ Netflix video.

    Error code number เช่น 60, 102, 200, 300, และ 600 แสดงให้ทราบว่าบริการ Netflix video ในตอนนั้นยังใช้งานไม่ได้. ในกรณีนี้, ให้ลองเข้าบริการ Netflix video ในตอนหลัง.

    ถ้าหากท่านยังพบกับความผิดพลาดใด ๆ นี้ต่อไปอีก ให้เข้าไปดูที่ Netflix Help Center สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับบริการ Netflix.