หมายเลข ID หัวข้อ : 00091467 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/04/2022พิมพ์

BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้: วิธีการทำการวิเคราะห์เครือข่าย

BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย / ใช้สาย ได้.

    เลือกทีวีของท่านและอ้างอิงกับการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกันนั้น

    รูปภาพประกอบ
    Android TV™/Google TV™

    รูปภาพประกอบ
    รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Android TV/Google TV