หมายเลข ID หัวข้อ : 00191532 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

Android TV™ มีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ Android TV™ มีการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

  คำตอบนี้จะให้ข้อมูลสำหรับการปิดฟีเจอร์ที่แตกต่างกันที่อาจจะทำให้ทีวีมีการเปิด หรือ ปิด เองโดยอัตโนมัติ:

  ถ้าหากเพาเวอร์มีการ เปิด :

  • ปิดการทำงานของ On timer
   1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่  TimersOn timerOn timer
    • เลือกที่   Apps — Timers — On timer — On timer
    • เลือกที่ Timers — On timer or Timer — On timer
   3. ยกเลิกการเลือกที่ On timer
  • ตั้งค่า Auto TV on หรือ TV auto power on ตั้งค่าของ BRAVIA Sync settings ไปเป็น Off
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Watching TV — External InputsBRAVIA Sync settings
    • เลือกที่ External InputsBRAVIA Sync settings
   4. เลือกไปที่ Auto TV on หรือ TV auto power on
   5. ตั้งไปที่ Off
  • ตั้ง Remote Start ในการตั้งค่าของ BRAVIA Network settings ไปที่ Off
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. เลือกที่  Network & Internet or Network
   4. เลือกที่ Remote Start
   5. ตั้งไปที่ Off

  ถ้าหากเพาเวอร์มีการ ปิดไป:

  ตรวจเช็ค การตั้งค่าของ Daydream หรือ Screen saver :

  • ตั้งค่า When to Sleep หรือ Put device to sleep ไปเป็น Never
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Device PreferencesScreen saverPut device to sleepNever (Android™ 9)
    • เลือกที่ Screen saverPut device to sleepNever (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
    • เลือกที่ DaydreamWhen to sleepNever (Android 6.0 หรือที่ก่อนหน้านั้น)
  • ตั้งค่า Daydream หรือ Screen saver ไปเป็น Backdrop หรือ Colours
   1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Device PreferencesScreen saverScreen saver (Android 9)
    • เลือกที่ Screen saverScreen saver (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
    • เลือกที่ DaydreamDaydream (Android 6.0 หรือที่ก่อนหน้านั้น)
   4. ตั้งไป Backdrop หรือ Colours

    หมายเหตุ: เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด การเป็นรอยไหม้ ของหน้าจอ เมื่อ Daydream/Screen saver ถูกตั้งไว้เป็น Sleep หรือ None ทีวีนั้น จะเข้าสู่ โหมด sleep หลังช่วงเวลาที่ตั้งไว้ใน When to Daydream หรือ When to start ฟังก์ชันนี้จะทำงานแม้ว่า When to Sleep หรือ Put device to sleep ถูกตั้งไว้ที่ Never อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเปิดทำงานเมื่อโปรแกรมหรือภาพยนตร์ กำลังเล่นอยู่บนทีวี

   ตั้งค่า Sleep timer และ Idle TV standby ไปเป็น Off:

   • ตั้งค่า Sleep timer ไปเป็น Off
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่  Timers — Sleep timerOff 
     • เลือกที่   AppsTimers — Sleep timerOff
   • ตั้งค่า Idle TV standby ไปเป็น Off

    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องนั้น ฟังก์ชัน Auto shut-off อาจจะต้องได้รับการปิดลงไปก่อน

    1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล
    2. เลือกที่   Settings
    3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ Device PreferencesPowerIdle TV standby Off (Android 9)
     • เลือกที่ Power EcoIdle TV standbyOff (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)

   ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขอาการนี้ ให้รีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นเดิมจากโรงงาน