หมายเลข ID หัวข้อ : 00158628 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

รีโมตคอนโทรลของทีวีไม่สามารถสั่งงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองเลย

  ข้อสำคัญ: ในกรณีที่เป็น จูนเนอร์ / Set-Top Box ของบริษัทอื่น ท่านอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะช่องสัญญาณด้วยตัวรีโมตคอมมานเดอร์ของบริษัทอื่นที่จัดมาให้ด้วยเท่านั้น ตัวรีโมตเดิมของโซนี่จะไม่สามารถใช้ได้

  หมายเหตุ: ถ้าหากมีความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเมื่อท่านกดปุ่มบนตัวรีโมตคอนโทรล ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางเครือข่ายเช่น YouTube หรือ Netflix ให้ตรวจเช็คดูว่าทีวีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องดีแล้วหรือไม่ สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตหรือการแก้ปัญหา ให้อ้างอิงกับ: วิธีการและการแก้ปัญหาสำหรับ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  เคล็ดลับ- วิธีแก้ไขที่รวดเร็วที่เราแนะนำ

  ก่อนที่จะลองตามขั้นตอนการแก้ปัญหาใดๆ ด้านล่าง เราแนะนำให้ท่านถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมตคอนโทรลนาน ประมาณ 1 นาที จากนั้น ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ตามทิศทางขั้ว (-/+)
  ถ้าหากยังมีปัญหาต่อไปอีก เราแนะนำให้ท่านเข้าไปทำในแต่ละส่วนในหัวข้อนี้โดยใช้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา
   

  คำแนะนำการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ของเรา

  หัวข้อนี้ประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้ ขั้นแรกตรวจเช็คดูว่าปัญหามาจากตัวทีวีหรือตัวรีโมตคอนโทรล ถ้าหากปัญหามาจากตัวรีโมตคอนโทรล ท่านจะได้รับการแนะนำในส่วน ตามชนิดของตัวรีโมตคอนโทรล เริ่มทำการเช็คจาก ส่วน A


  ส่วน A:
  ตรวจเช็คดูว่าทีวีมีการทำงานได้หรือไม่

  1. ตรวจเช็คดูว่าปุ่มต่างๆ ของทีวีสามารถใช้งานได้
   • ถ้าหากปุ่มต่างๆ ของทีวีสามารถจะใช้งานได้ ให้ไปทำใน ส่วน B: รายการตรวจเช็คของรีโมตคอนโทรล
   • ถ้าหากปุ่มต่างๆ ของทีวีไม่สามารถใช้งานได้ ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 2


    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง ตำแหน่งของปุ่มต่างๆ ของทีวีจะแตกต่างกันไป ตรวจเช็คดูด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านบนของทีวี
     
  2. ตรวจเช็คดูว่าหลอดไฟ (หลอดเพาเวอร์/สแตนด์บาย) ที่อยู่ด้านหน้า/ด้านล่างของทีวีว่ามีติดสว่างหรือไม่

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง ชื่อ ตำแหน่ง และรูปร่างของหลอดไฟจะแตกต่างกันไป หลอดไฟในผังไดอะแกรมนี้ใช้เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
   • ถ้าหากหลอดไฟติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีแดง ให้ไปทำในขั้นตอนที่ 3
   • ถ้าหากหลอดไฟไม่ติดสว่าง ให้ตรวจเช็คดูว่าสายไฟเพาเวอร์ หรือตัว AC adaptor ไม่ได้ถูกถอดออกหรือหลุดหลวม
    ถ้าหากไม่มีปัญหากับการเชื่อมต่อข้างต้น ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3
     
  3. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
   ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน
  4. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่
   ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI ฯลฯ) และสายต่างๆ จากขั้วต่อของทีวี
   หมายเหตุ:
   • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน ให้จดบันทึกไว้ก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก
   • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกะพริบ มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น

  ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้งานได้หลังการตรวจสอบข้างต้นแล้ว อาจจะต้องขอรับการบริการแล้ว
   


  ส่วน B:
  ตรวจเช็คดูรายการต่างๆ ของรีโมตคอนโทรล (ทั่วไป)

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ให้ตรวจเช็คดูการทำงานของรีโมตคอนโทรลหลังการทำแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นลง

  1. ต้องมั่นใจว่าไม่มีปุ่มใดๆ ของตัวรีโมตคอนโทรลติดขัดอยู่
  2. การรีเซ็ตตัวรีโมต
   ตัวรีโมตอาจจะไม่ทำงานเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ที่ไม่ดี หรือมีไฟฟ้าสถิตรบกวน
   1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรีโมต
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวรีโมตคอนโทรล การเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่อาจจะแตกต่างกันไป ด้านล่างนี้เป็นวิธีการเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่แบบที่นิยมใช้กันทั่วไป รูปภาพนี้เป็นทางด้านหลังของตัวรีโมต

     
    1. กดและเลื่อนฝาปิดขึ้นเพื่อเปิดออกมา
    2. เลื่อนฝาปิดเพื่อเปิดออกมา
    3. กดและยกฝาปิดขึ้นเพื่อเปิดออกมา
    4. กดและยกฝาปิดขึ้นเพื่อเปิดออกมา
   2. กดที่ปุ่มเพาเวอร์ของตัวรีโมตเป็นเวลาสามวินาที
   3. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในตัวรีโมต
  3. ทำความสะอาดขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมตคอนโทรล
   ขั้วต่อแบตเตอรี่ของตัวรีโมตคอนโทรลอาจจะสกปรก ถอดแบตเตอรี่ออกและทำความสะอาด ขั้วของรีโมตคอนโทรลด้วยสารละลายแอลกอฮอล์เล็กน้อย โดยใช้ก้านสำลีหรือผ้านุ่ม จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในตัวรีโมตคอนโทรล
  4. เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ที่เป็นของใหม่
   หมายเหตุ:
   • ใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้ตรงขั้ว + และขั้ว - ตามเครื่องหมายที่แสดงไว้
   • ต้องมั่นใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปจากด้านขั้ว - ดังแสดงในรูป
   • ไม่ใช้แบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้งานมาแล้วปนกันหรือใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดปนกัน
   • ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้
  5. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี
   ถ้าหากเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่นบริการเครือข่าย/ข้อมูล/การส่งแพร่กระจายข้อมูล/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อาการนี้อาจจะดีขึ้นได้โดยการรีเซ็ตทีวีของท่าน
  6. ในเครื่องรุ่นต่างๆ ด้านล่าง อาการอาจจะดีขึ้นได้จากการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรีโมตคอนโทรล ตรวจเช็คดูว่ามีตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับตัวรีโมตคอนโทรลหรือไม่
   Android TV ที่ออกในปี 2558 หรือที่ใหม่กว่า:
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมตคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Remotes & AccessoriesRemote controlSoftware update
    • เลือกที่ รีโมตคอนโทรล (Remote control) หรือ รีโมตคอนโทรลแบบสั่งงานด้วยเสียง (Voice Remote Control)การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software update)
   หมายเหตุ:
   • ถ้ามีข้อความ ท่านต้องการจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ รีโมตคอนโทรลตอนนี้เลยหรือไม่? (Would you like to update the remote control software now?) แสดงขึ้นมา ท่านสามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมตคอนโทรลได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและสั่งงานตัวรีโมตคอนโทรล 
   • ถ้าการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัว รีโมตคอนโทรลเริ่มทำได้ แต่ล้มเหลวทุกครั้ง อาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่มีกำลังไฟเหลืออยู่ต่ำ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ และจากนั้นให้ลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมตคอนโทรลอีกครั้ง 
   • ถ้าหากมีข้อความ กรุณาใช้ รีโมตคอนโทรลทำงานด้วยเสียง ทำการเลือกรายการนี้ (Please use a Voice Remote Control to select this item)แสดงขึ้นมา ฟีเจอร์ Bluetooth อาจจะมีการหยุดค้างไปเป็นการชั่วคราวได้
    ให้ถอดแบตเตอรี่ออก และใส่กลับเข้าไปใหม่ หรือทำการรีเซ็ตทีวี และลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของรีโมตคอนโทรลอีกครั้ง
   • ถ้ามีข้อความ ซอฟต์แวร์ของท่านทันสมัยอยู่แล้ว (Your software is up to date) แสดงขึ้นมา ท่านไม่จำเป็นต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้อีก
  7. ถอดอุปกรณ์ภายนอกเพื่อตรวจสอบดูว่ามีผลกระทบจากอุปกรณ์ภายนอกหรือไม่
   ถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยออก (อุปกรณ์ USB hard disk ภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อ HDMI ฯลฯ) และสายต่างๆ จากขั้วต่อของทีวี
   หมายเหตุ:
   • ห้ามทำการถอดสายเพาเวอร์ของทีวีออก
   • ถ้าหากการเชื่อมต่อมีความซับซ้อน ให้จดบันทึกไว้ก่อน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถประกอบคืนได้ก่อนการถอดออก
   • เมื่อมีอุปกรณ์เฉพาะเชื่อมต่ออยู่และทีวีมีการกะพริบ มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหากับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น

  ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นแม้จะหลังจากที่ได้ทำตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนนี้ ให้ไปทำในส่วน C
   


  ส่วน C:
  เลือกชนิดของตัวรีโมตคอนโทรล (ทั่วไป)


  รีโมตคอนโทรลแบบ Infrared (IR):

  ถึงแม้ว่าจะมีระบบสื่อสารที่แตกต่างกันสองแบบ (อินฟราเรด/ไร้สาย) สำหรับ รีโมตคอนโทรล ตัวรีโมตคอนโทรลของ Sony TV จะเป็น รีโมตคอนโทรลแบบ Infrared (IR)
  สำหรับการแก้ปัญหาของ รีโมตคอนโทรลแบบ Infrared (IR) ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  รีโมตคอนโทรลแบบ Infrared (IR) ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใดๆ เลย 
  หมายเหตุ: ถ้าหากมีเฉพาะ  ปุ่ม Microphone เท่านั้นที่ไม่ทำงานบนตัว รีโมตคอนโทรลทีวี ให้เช็คดู Voice Commands ไม่ทำงานในรีโมตของฉัน.

  รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless remote control):

  ถ้า รีโมตคอนโทรลหรือทีวีของท่านตรงกับ [A] [B] หรือ [C] ด้านล่าง แสดงว่าท่านมีรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย (Wireless remote control)

  1. รีโมตคอนโทรลสำหรับ Android TV รุ่นที่ออกในปี 2563 และA9G/X85G/X95G/Z9G ซีรีส์ (ออกในปี 2562) *1, *2
  2. รีโมตคอนโทรลทัชแพด (Touchpad Remote Control) สำหรับบางรุ่นของปี 2558 *1
  3. รีโมตคอนโทรลแตะครั้งเดียว (One-touch Remote Control) สำหรับบางรุ่นของปี 2555 *3

   รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย 3 แบบ A, B, C 

  สำหรับปัญหา รีโมตคอนโทรลไร้สาย ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้
  รีโมตคอนโทรลไร้สายไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ตอบสนองใด ๆ เลย
   

  *1: ถ้าหากมีเฉพาะ ปุ่ม Microphone ไม่ทำงานใน รีโมตคอนโทรลทีวี ให้ตรวจเช็คดูกับ การสั่งงานด้วยเสียง (Voice Commands)ไม่ทำงานกับรีโมตของฉัน

  *2: ถ้ามีเฉพาะปุ่มเพาเวอร์/ช่องสัญญาณ ไม่ทำงานบน รีโมตคอนโทรลทีวี ให้ตรวจเช็คกับ รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใดๆ เลย

  *3: ถ้ามีเฉพาะปุ่มเพาเวอร์ไม่ทำงานบน รีโมตคอนโทรลทีวี ให้ตรวจเช็คกับ รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตอบสนองใดๆ เลย