หมายเลข ID หัวข้อ : 00205061 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2022พิมพ์

ข้อความในเมนู โฮม (Home) คืออะไร?

  ข้อสำคัญ:หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  เมื่อมีข้อความแสดงขึ้นมาในเมนู โฮม (Home) เมื่อทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตหรือในระหว่างที่ใช้ Picture-in-picture.
  หมายเหตุ: การมีของ Picture-in-picture จะขึ้นอยู่กับรุ่นนั้น ๆ

  ขึ้นอยู่กับสถานะของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, รายละเอียดของข้อความจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้.

  • ไม่เคยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ (Unable to access Internet)
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้: ไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi (Wi-Fi is not connected)
  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านสาย LAN : ไม่เชื่อมได้เชื่อมต่อกับ Ethernet (Ethernet is not connected)
  • ในระหว่างที่ใช้ Picture-in-picture: ชื่อของโปรแกรมจะแสดงเมื่อทีวีอยู่ใน Picture-in-picture, หรือชื่ออินพุต (และข้อมูลอุปกรณ์ ถ้ามี) จะแสดงออกมาเมื่อ อินพุตภายนอกแสดงใน Picture-in-picture.

  ตัวอย่าง:
  ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  หมายเหตุ: ข้อความที่แสดงให้ทราบว่าทีวีนั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสามารถจะซ่อนไว้ได้เป็นการชั่วคราวโดยการเลือกที่ ไม่ต้องการดู (DISMISS). ข้อความนี้จะแสดงออกมาจนกว่าทีวีนั้นจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  BD HDMI 2