หมายเลข ID หัวข้อ : 00191532 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Android TV™ มีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ Android TV™ มีการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

  คำตอบนี้จะให้ข้อมูลสำหรับการปิดฟีเจอร์ที่แตกต่างกันที่อาจจะทำให้ทีวีมีการเปิด หรือ ปิด เองโดยอัตโนมัติ:

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ อุปกรณ์อย่างเช่น รีโมทคอนโทรลที่ทำงานด้วยเสียง (Voice Remote Control) หรือ ลำโพงสมาร์ท (Smart speaker) เครื่องอาจจะมีการตอบสนองต่อคำสนทนาในชีวิตประจำวันได้โดยบังเอิญ และทำให้ทีวีมีการเปิดหรือปิดขึ้นมาได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของอุปกรณ์สมาร์ทนั้นตามความจำเป็น

  ถ้าหากทีวีมีการเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ:

  •  การปิด ตัวตั้งเวลาเปิด (On timer) 
  •  ปรับการตั้งค่าของ Auto TV on หรือ TV auto power on ใน BRAVIA Sync settings หรือ  HDMI CEC Settings ไปที่ Off 
  •  ตั้ง Remote Start ในการตั้งค่าของNetwork settings หรือ BRAVIA settings ไปที่ Off 

  ถ้าหากขั้นตอนที่ให้มานี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ รีเซ็ตทีวีให้เป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน

  ถ้าหากทีวีมีการปิดโดยอัตโนมัติ:

   ตรวจดู การตั้งค่าของ Daydream หรือ Screen saver: 

   ตัวตั้งเวลาสลีป (Sleep timer), Idle TV standby และ Auto shut-off ไปที่ Off:

  ถ้าหากขั้นตอนที่ให้มานี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ รีเซ็ตทีวีให้เป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน