หมายเลข ID หัวข้อ : 00138348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2024พิมพ์

การแคสต์จากอุปกรณ์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปแสดงที่ทีวีไม่สำเร็จ

Chromecast เข้ากับทีวีล้มเหลว

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  หมายเหตุ:

  เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ กรุณาตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  ข้อสำคัญ: สำหรับ Google TV™ ฟังก์ชันการแคสต์จะไม่พร้อมให้ใช้งาน ถ้าหากทีวีอยู่ในโหมดพื้นฐาน (เช่น ท่านยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Google)

  อาการที่เป็นไปได้

  • อุปกรณ์ Android TV™ ไม่ตรวจให้เป็นอุปกรณ์ Google™ Chromecast™ built-in
  • ไอคอนแคสต์ (Cast) ไม่มีปรากฏในอุปกรณ์มือถือ
  • ไอคอน Cast จะที่มีอยู่ในอุปกรณ์มือถือและรุ่นเครื่องของทีวีได้รับการตรวจพบ แต่ Cast ไม่ทำงาน
  • ข้อผิดพลาด มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ XXX-XXXXX (ชื่อรุ่น) (There was a problem connecting to XXX-XXXXX (Model name)) ปรากฏขึ้นมาและการเชื่อมต่อล้มเหลว แม้จะมีไอคอน Cast ในอุปกรณ์มือถือและตรวจพบรุ่นเครื่องทีวีก็ตาม

  ​​​


  1. ตรวจดูว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีกับ Wi-Fi ของท่าน และการตั้งค่าเวลา

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแคสต์ของท่าน (สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์) และทีวีต่างก็ เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย WiFi เดียวกัน
  • เริ่มต้นใหม่ให้กับเราเตอร์ไร้สายของท่าน (ถอดปลั๊กเราเตอร์ออก และรอประมาณ 30 วินาที ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟใหม่)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแคสต์ของท่านและทีวีมีการตั้งค่าเวลาที่ถูกต้องเหมือนกันแล้ว ถ้าต้องการตั้งวันที่และเวลาของทีวี กรุณาอ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: วิธีการปรับวันที่และเวลา
  • ลองใช้กับเครือข่าย Wi-Fi หรือฮอตสปอตมือถือ (Mobile Hotspot) อันอื่นดู กรุณาอ้างอิงกับคู่มืออุปกรณ์มือถือของท่านถึงวิธีการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตมือถือ (Mobile Hotspot)

  2. เริ่มต้นใหม่ให้กับแอป โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือทีวี

  • ปิดแอปที่ท่านกำลังพยายามจะทำการแคสต์ และลองใหม่อีกครั้ง
  • เริ่มต้นใหม่ให้กับทีวีของท่านโดยการกดปุ่มเปิดปิด (Power) บนรีโมทคอนโทรลและเลือกที่ตัวเลือกเริ่มต้นใหม่ (Restart)
  • หรือถอดปลั๊กจ่ายไฟทีวีของท่านออก ปล่อยทิ้งไว้นาน 30 วินาที และเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง
  • เริ่มต้นใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน และลองดูใหม่อีกครั้ง

  3. ตรวจดูการตั้งค่าแอปทีวี

  เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ กรุณาตรวจเช็คดูปัญหาว่าแก้ไขได้หรือไม่ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  i. ล้างข้อมูลของแอปที่ทำหน้าที่แคสต์ทั้งสอง Android System WebView และ Chromecast built-in

  • กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)

  ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน: หมายเหตุ:

  • เลือกที่ แอป (Apps) ดูแอปทั้งหมด (See all apps) แสดงแอประบบ (Show system apps) แอปที่ทำหน้าที่แคสต์ (Cast)ล้างข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK) (Android 9 หรือที่ใหม่กว่า)
  • เลือกที่ แอป (Apps) แอปที่ทำหน้า Castล้างข้อมูล (Clear data)ตกลง (OK) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  • ทำแบบเดียวกันสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in

  ii. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอป Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiver ไม่ได้ถูกปิดการทำงานไว้

  • กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)

  ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:

  • เลือกที่ แอป (Apps)ดูแอปทั้งหมด (See all apps) แสดงแอประบบ (Show system apps)Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiverเปิดใช้งาน (Enable) (Android™ 9 หรือที่ใหม่กว่า)
  • เลือกที่ แอป (Apps)Chromecast built-in หรือ Google Cast Receiverเปิดใช้งาน (Enable) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)

  iii. ถอนการติดตั้งการอัปเดตสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in ออกไป

  ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำถอนการติดตั้งการอัปเดตสำหรับ Android System WebView และ Chromecast built-in

  กรุณาเปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)

  ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:

  • เลือกที่ แอป (Apps) ดูแอปทั้งหมด (See all apps) แสดงแอประบบ (Show system apps)Android System WebViewถอนการติดตั้งอัปเดตต่าง ๆ (Uninstall updates)ตกลง (OK) (Android 9 หรือที่ใหม่กว่า)
  • เลือกที่ แอป (Apps)Android System WebViewถอนการติดตั้งอัปเดต (Uninstall updates)ตกลง (OK) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)

  ทำเช่นเดียวกันใหักับ Chromecast built-in หลังการถอนการติดตั้งการอัปเดต กรุณาถอดปลั๊กจ่ายไฟทีวีของท่านออก ปล่อยทิ้งไว้นาน 30 วินาที และเสียบกลับเข้าไปอีกครั้ง
  หลังการรีเซ็ตนี้ กรุณาอัปเดตแอปข้างต้นทั้งสองไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play store


  4. รีเซ็ตและอัปเดตทีวีของท่าน