หมายเลข ID หัวข้อ : 00088214 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/07/2022พิมพ์

วิธีทำการพาวเวอร์รีเซ็ตในเครื่องรับโทรทัศน์ Sony

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการพาวเวอร์รีเซ็ต

  1. ปิดเครื่องรับโทรทัศน์

   ข้อสำคัญ: สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์แบบโปรเจ็คชันที่ใช้หลอดไฟในตัว ให้รอ 5 นาทีหลังการปิดเครื่องรับโทรทัศน์นั้น เพื่อให้หลอดไฟเย็นลงก่อนที่จะทำในขั้นตอนต่อไป

  2. ถอดปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) ของเครื่องรับโทรทัศน์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
  3. ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์นั้นไว้โดยไม่มีกำลังไฟนาน 60 วินาที
  4. เสียบปลั๊กไฟ (สายไฟหลัก) กลับเข้าไปในเต้ารับไฟฟ้า

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องรับโทรทัศน์นั้นเสียบเข้ากับรางจ่ายไฟ หรือตัวป้องกันไฟกระชาก ให้ถอดรางต่อไฟนั้นหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้นออกไป และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยตรง ถ้าหากปัญหาแก้ไขได้ แสดงว่ามีปัญหาในรางปลั๊กไฟหรือตัวป้องกันไฟกระชากนั้น ไม่ใช่ตัวเครื่องรับโทรทัศน์

  5. เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ขึ้นมา

  หมายเหตุ: ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ตรวจดูกับหัวข้อ คู่มือการแก้ปัญหา BRAVIA TV