หมายเลข ID หัวข้อ : 00199192 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2018

ความจุของ Micro Vault ดูเหมือนจะลดลงเมื่อแสดงใน Properties ใน Windows.

    การคำนวนค่าความจุของ Micro Vault จะคิดจาก 1GB = 1 ล้านไบต์. สื่อ Micro Vault จะมีส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของการจัดการระบบ. ค่าความจุที่แท้จริงจะน้อยกว่าจำนวนที่แสดงบนตัวอุปกรณ์.