หมายเลข ID หัวข้อ : 00203433 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

จะต้องมีการฟอร์แมทหรือไม่เมื่อใช้ Micro Vault?

    ฮาร์ดดิสก์ของ Micro Vault มีการฟอร์แมทไว้เป็น FAT32 อยู่แล้ว, จึงสามารถใช้ได้ทันทีที่เชื่อมต่อเข้าไป.