หมายเลข ID หัวข้อ : 00233712 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/04/2020

ไฟแสดงสถานะกำลังไฟติดสว่างหรือไม่เมื่อท่านเปิด ลำโพง?

  ตัวอย่างของ SRS-XB22

  รูปภาพแสดง ตัวแสดงตำแหน่งของ ไฟแสดงสถานะกำลังไฟ SRS-XB22

  ตัวอย่างของ SRS-XB12
  รูปภาพแสดง ตัวแสดงตำแหน่งของ ไฟแสดงสถานะกำลังไฟ SRS-XB12
   

   

  กลับไปที่เมนูหลัก