หมายเลข ID หัวข้อ : 00231344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

ทำไมตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน?

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

    โปรดตรวจเช็คดังต่อไปนี้ เมื่ออาการนี้เกิดขึ้น

    • แบตเตอรี่อ่อนหรือไม่
    • มีแบตเตอรี่อยู่หรือไม่
    • ให้ลองเล็งตัวรีโมทคอนโทรลไปในทิศทางที่แตกต่างออกไป หรือขยับตัวรีโมทคอนโทรลให้เข้าไปใกล้กับระบบมากขึ้น