หมายเลข ID หัวข้อ : 00200335 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

ทีวีไม่มีเสียงออกมาทางแจ็คขั้วต่อ DIGITAL AUDIO (OPTICAL) OUT

  ด้านล่างนี้เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับปัญหานี้:

  • ระบบโฮมเธียเตอร์ เครื่องรับออดิโอ หรือเครื่องซาวด์บาร์ ที่เชื่อมต่ออยู่ ไม่ได้ตั้งการถอดรหัส (Decode) สัญญาณดิจิตัลไว้อย่างเหมาะสม
  • ทีวีไม่ได้มีการจูนไปที่ช่องสัญญาณดิจิทัล
  • สายออปติคอลไม่ได้เชื่อมต่อไว้อย่างมั่นคง
  • สายออปติคอลอาจจะบกพร่อง
  • ทีวีนั้นอาจจะต้องได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) 
  • เครื่องซาวด์บาร์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ของบริษัทอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ อาจจะทำงานร่วมกับทีวีนี้ไม่ได้

  ข้อสำคัญ: แจ็คออปติคอลนี้ออกแบบมาให้ส่งเสียงออกมาเมื่อคอนเทนท์ที่ท่านกำลังรับชมมีสัญญาณดิจิทัลออดิโออยู่ด้วย (PCM หรือ Dolby Digital technology) ฟีเจอร์นี้จะมีอยู่ในการส่งออกอากาศแบบดิจิทัลและการสตรีมมิ่งวิดีโอบางอย่าง และไม่มีการรองรับในเคเบิลมาตรฐานหรือสถานีที่เป็นอนาล็อก

  ถ้าหากคอนเทนท์ไม่มีสัญญาณดิจิทัลออดิโอ ก็จะไม่มีเสียงออกมาทางการเชื่อมต่อนี้ การเชื่อมต่อทางอนาล็อกตัวที่สองสามารถจะใช้เพื่อส่งผ่านสัญญาณออดิโอได้ในสถานการณ์นี้ นอกจากนี้ เสียงที่ส่งออกไปให้กับทีวี ผ่านทางการเชื่อมต่อ HDMI หรืออินพุตอื่นอาจจะมีการไม่ส่งออกผ่านแจ็คออปติคอลนี้ด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้ แจ็คออปติคอลจากอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ (เครื่องเล่น Blu-ray Disc เครื่องเล่น DVD กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม) จะต้องเชื่อมต่อกับโดยตรงกับระบบโฮมเธียเตอร์หรือระบบสเตอริโอเพื่อให้ได้เสียงออกมา

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากแจ็คออปติคอลไม่ทำงาน

  หมายเหตุ: แต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ต่อการไม่ได้ยินเสียงออกจากทีวี เมื่อใช้การเชื่อมต่อทางออปติคอลเข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์หรือเครื่องซาวด์บาร์

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบโฮมเธียเตอร์หรือสเตอริโอนั้น ได้ตั้งค่าอินพุตและโหมดสำหรับการเชื่อมต่อทางออปติคอลที่เหมาะสมไว้แล้ว
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสายออปติคอลมีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนากับทั้งที่ทีวีและระบบโฮมเธียเตอร์หรือสเตอริโอนั้นแล้ว
  3. ลองทำการเปลี่ยนช่องสัญญาณในทีวีไปเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศแบบดิจิทัลอื่น ๆ ดู
  4. ไปที่เมนูของ Sound หรือ Speakers ของทีวี และเลือกที่ External Speakers หรือ Audio System

   ข้อสำคัญ: ทีวีบางเครื่อง จะต้องทำการปิดลำโพงในตัว ก่อนจึงจะให้สัญญาณเสียงออกไปให้กับอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ได้ ขั้นตอนนี้จะเป็นการปิดลำโพงในตัวเครื่อง

  5. สำหรับ Android TV ถ้าหากระบบเสียงใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  Settings
   3. เลือกที่ Sound  Display & Sound หรือ BRAVIA Settings
   4. เลือกที่Audio Output
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Audio Output  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   5. เลือกที่ Digital audio outจากนั้นตั้งไปที่ PCM
  6. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีนั้นได้รับการติดตั้งตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบตัวล่าสุดไว้แล้ว

  7. เปลี่ยนสายออปติคอลใหม่
  8. ถ้าหากปัญหายังคงแก้ไขไม่ได้ ให้ถอดสายออปติคอลออก และใช้การเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเพื่อส่งออกเสียงจากทีวีไปให้กับระบบออดิโอแทน

   หมายเหตุ: ถ้าหากใช้อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ (เช่น กล่องเซ็ตทอปของเคเบิล เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ DVR) เพื่อให้ได้สัญญาณไปให้กับทีวี ท่านอาจจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้ไปให้กับเครื่องรับออดิโอได้โดยใช้การเชื่อมต่อแบบออปติคอล
   รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเชื่อมต่อแบบนี้:

   ผังการเชื่อมต่อของทีวี อุปกรณ์เสียง และอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ 
   1. ทีวี: Video IN
   2. อุปกรณ์เสียง: OPTICAL IN
   3. อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ: Optical OUT
   4. อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ: Video Out
  9. การรีเซ็ตทีวีให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงาน