หมายเลข ID หัวข้อ : 00233005 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

Sound Bar - Bluetooth

  ถ้าต้องการเชื่อมต่อ Sound Bar เข้ากับทีวีผ่านทาง Bluetooth ท่านจะต้องทำการจับคู่ Sound Bar นั้นเข้ากับทีวีก่อน
  ต่อไปนี้เราจะทำการจับคู่ทีวีกับ Sound Bar

  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้

  ทีวีที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ออดิโอ Bluetooth ได้จะมีเพียง Android TV™ รุ่นที่รองรับโปรไฟล์ A2DP ได้เท่านั้น
  สำหรับ Android TV รุ่นที่รองรับ โปรไฟล์ A2DP และรองรับ Sound Bar ได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้
  ฉันสามารถใช้ หูฟัง ลำโพง และซาวด์บาร์แบบ Bluetooth กับ Android TV ได้หรือไม่?

  ขั้นตอนที่ 1: ตั้ง Sound Bar ให้อยู่ในโหมดการจับคู่

  ขั้นตอนที่จะตั้งไปเป็นโหมดการจับคู่ จะแปรผันไปตาม Sound Bar ของท่าน ต่อไปนี้เราจะอธิบายวิธีการตั้งของ Sound Bar ที่ผลิตโดย Sony ไปสู่โหมดการจับคู่
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.

  ตัวอย่าง ถ้าเครื่อง Sound Bar นั้นเป็นรุ่น HT-Z9F

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. เตรียมตัว รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar และเปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา
  3. เล็งตัว รีโมทคอนโทรลไปที่ ตัวรับช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง Sound Bar กดค้างที่ปุ่ม (BLUETOOTH) ที่อยู่ทาสงด้านบนของลำโพง Sound Bar’และปุ่ม (Tv)บนตัว บนตัว รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar’พร้อมกันนาน 5 วินาที
  4. เมื่อช่องแสดงผลด้านหน้าในหน้าต่างแสดงผลของลำโพงแสดงคำว่า BT และ ตัวแสดงสถานะ Bluetooth ที่ช่องแสดงผลด้านหน้ากะพริบอย่างเร็ว แสดงว่าเครื่อง Sound Bar นั้นเข้าสู่โหมดการจับคู่แล้ว

  ตัวอย่าง ถ้าหากเครื่อง Sound Bar นั้นเป็นรุ่น HT-X9000F/X8500

  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. เตรียมตัว รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar และเปิดเครื่อง Sound Bar ขึ้นมา
  3. เล็งตัว รีโมทคอนโทรลไปที่ ตัวรับช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่อง Sound Bar กดค้างที่ปุ่ม (BLUETOOTH) ที่ด้านบนของลำโพง Sound Bar’และปุ่ม (Tv)หรือ หรือ (INPUT) (*) บนตัว รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar’พร้อมกันนาน 5 วินาที
   *ปุ่ม Tvสำหรับ สำหรับ HT-X9000F ปุ่ม INPUT สำหรับ HT-X8500 สำหรับรุ่นอื่นๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือของรุ่นนั้นๆ เนื่องจากชื่อของปุ่มและตำแหน่งบนตัว รีโมทคอนโทรลจะแปรผันไปตามรุ่นนั้นๆ
  4. เมื่อ ตัวแสดงสถานะ Bluetooth บนตัวลำโพงแท่งนั้นกะพริบอย่างเร็ว แสดงว่าเครื่อง Sound Bar นั้นเข้าสู่โหมดการจับคู่


  ขั้นตอนที่ 2: จับคู่เครื่อง Sound Bar กับทีวี

  หมายเหตุ ขั้นตอนด้านล่าง เป็นการอธิบายจากหน้าจอของ Android™ 8.0 หน้าจอเมนู จะแปรผันไปตาม Android OS สำหรับรายละเอียดต่างๆ อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) (คู่มือในเว็บ)

  1. การตั้งทีวีให้อยู่ในโหมดการจับคู่

   กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล เลือกที่ SettingsBluetooth settingAdd device และกดที่ปุ่ม ENTER


   จะเป็นการตั้งทีวีให้อยู่ในโหมดการจับคู่

  2. จับคู่เครื่อง Sound Barกับทีวี

   จัดให้เครื่อง Sound Bar อยู่ในโหมดการจับคู่ และให้ทีวีอยู่ในระยะห่างจากกันไม่เกิน 1 ม.


   เมื่อทีวีตรวจพบ Sound Bar ชื่ออุปกรณ์ของ Sound Bar จะแสดงที่มุมขวาบนของหน้าจอ ให้เลือกที่ชื่อนั้นและกดที่ปุ่ม ENTER

   ถ้าหากข้อความใต้ชื่อ อุปกรณ์เปลี่ยนเป็น Paired และมีข้อความแสดงให้ทราบว่าการเชื่อมต่อ Bluetooth เสร็จสิ้นแล้วแสดงขึ้นมา แสดงว่าการจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว   ตรวจเช็คดูสถานะการเชื่อมต่อได้ในเครื่อง Sound Bar

   ตัวอย่าง ถ้าเครื่อง Sound Bar นั้นเป็นรุ่น HT-Z9F
   ถ้าช่องแสดงผลด้านหน้าในลำโพงแท่งนั้นเปลี่ยนเป็น TV (BT) และ และ ตัวแสดงสถานะ Bluetooth ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่าการจับคู่นั้นทำได้สำเร็จแล้ว

   ตัวอย่าง ถ้าเครื่อง Sound Bar นั้นเป็นรุ่น HT-X9000F/X8500

   ถ้า ตัวแสดงสถานะ Bluetooth และ ตัวแสดงสถานะ TV ที่ด้านบนสุดของลำโพงแท่งนั้นติดสว่าง แสดงว่าการจับคู่กับทีวีนั้นสำเร็จแล้ว   ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลทีวีทำการเลือกรายการที่ต้องการหรืออุปกรณ์อินพุตที่เชื่อมต่ออยู่ และตรวจเช็คดูว่ามีเสียงออกจากเครื่อง Sound Bar หรือไม่

  เมื่อทำการจับคู่ Sound Bar ได้แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องทำการจับคู่ใหม่อีก
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อใหม่ หรือการตัดการเชื่อมต่อ ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้

  ฉันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของฉันใหม่อีกครั้งได้อย่างไร?

  • ท่านสามารถทำการปรับระดับเสียงด้วยตัวรีโมทคอนโทรลทีวี (*)ได้ แต่ระดับเสียงที่แท้จริงจะแตกต่างจากที่ตัวแสดงสถานะระดับเสียงที่แสดงบนหน้าจอของทีวี
   *ขึ้นอยู่กับ Sound Bar จะมีบางรุ่นที่ระดับเสียงไม่สามารถจะปรับได้ด้วยตัวรีโมทคอนโทรลทีวี ในกรณีเช่นนี้ ให้เปลี่ยน ระดับเสียงด้วยตัว รีโมทคอนโทรลของเครื่อง Sound Bar หรือปุ่มบนเครื่อง Sound Bar เอง
  • จะมีอุปกรณ์ Bluetooth เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้น (เช่น หูฟัง หรือเครื่อง Sound bar) ที่สามารถจะเชื่อมต่อกับทีวีได้ในแต่ละเวลา
  • ถ้าหากทีวีและเครื่อง Sound Bar เชื่อมต่อกันผ่านทาง Bluetooth และเสียงมีการขาดตอนหรือไม่ตรงกับหน้าจอ ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่อง Sound Bar ด้วยสาย HDMI (จัดมาพร้อมกับเครื่อง Sound Bar)
   สำหรับวิธีการเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar และทีวี ด้วยสาย HDMI ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้
   Sound Bar - HDMI