หมายเลข ID หัวข้อ : 00200410 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/07/2018

วิธีการเซ็ตอัปอีเมล์ในเครื่อง กรอบรูป(Photo frame).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การตั้งค่า อีเมล์

 1. กดที่ปุ่ม Menu ที่ด้านหลังของเครื่องกรอบรูป.
 2. แตะที่ Network Services.
 3. แตะที่ไอคอน Wrench ทางด้านขวาของ Email.
 4. แตะที่แถบ Email address และพิมพ์ที่อยู่อีเมล์ของท่านเข้าไป.
 5. แตะที่ Next เพื่อใส่รหัสผ่านของท่าน.

  หมายเหตุ: รหัสผ่านจะเป็นแบบแยกตัวอักษรใหญ่เล็ก(Case sensitive).

 6. แตะที่ Complete เมื่อทำเสร็จสิ้น.
 7. แตะที่ Next.

  หมายเหตุ:

  • เครื่องกรอบรูป จะตรวจเช็คเพื่อตรวจสอบดูเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้าของท่่าน และหลังการตรวจสอบ จะแสดงว่าทำเสร็จแล้ว.
  • ถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้าได้. ให้ทำการตั้งค่าอีเมล์เข้าไปด้วยตนเอง.
 8. แตะที่ OK.

วิธีการตั้งค่าอีเมล์เข้าไปด้วยตนเอง:

 1. แทนการแตะที่ Next ในขั้นตอนที่ 7, ให้แตะที่ Manual Setup.
 2. แตะที่ POP3 หรือ IMAP.
 3. ใส่ Username, Password, POP3 หรือ IMAP server ของท่าน, และPort และ Security type.
 4. แตะที่ Next.

  หมายเหตุ: เครื่องกรอบรูปนี้จะทำการตรวจเช็คเซิร์ฟเวอร์เมล์ขาเข้าและแสดงข้อความยืนยันเมื่อทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.