หมายเลข ID หัวข้อ : SX380724 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

มีเส้นขึ้นที่หน้าจอ ฉันควรทำอย่างไร

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้ หากเส้นหลายสีและหลายแบบปรากฏบนหน้าจอของ อุปกรณ์ Xperia ของท่าน ตรวจสอบหลังดำเนินการแต่ละวิธีว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อนลองวิธีถัดไป

  • หากมีเส้นแสดงกรอบพื้นที่หรือวัตถุบนหน้าจอ โปรดตรวจดูว่าไม่ได้เปิดคุณสมบัติตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ ถ้าหากเส้นในหน้าจอไม่เหมือนกับที่ภาพถ่ายหน้าจอ ให้ลองวิธีการถัดไป

  • รีสตาร์ทอุปกรณ์
  • ใช้โหมดปลอดภัยเพื่อตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดสามารถทำให้อุปกรณ์ของท่านทำงานอย่างที่ไม่ได้คาดไว้หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ เมื่ออยู่ในโหมดปลอดภัย อุปกรณ์ของท่านจะเริ่มทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องเท่านั้น หากประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในโหมดปลอดภัย เป็นไปได้ว่ามีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาหลังการซื้ออย่างน้อยหนึ่งแอปที่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์
   ท่านสามารถออกจากโหมดปลอดภัยและรีสตาร์ทอุปกรณ์เพื่อถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ท่านสงสัยว่าทำให้เกิดปัญหา หากปัญหาเพิ่งเกิดขึ้นและท่านไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา ท่านสามารถเริ่มได้โดยถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดล่าสุด
  • ตรวจดูว่ามี การอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ อุปกรณ์ Xperia ของท่านหรือไม่โดยใช้ Xperia Companion เมื่อท่านทำ การอัปเดตอุปกรณ์ของท่าน จะมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์นั้นมี ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด และมีการปรับปรุงที่เป็นของอันล่าสุดแล้ว
  • ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หมายเหตุ! ให้ทำการ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลให้ก่อนทำการ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงานเสมอ ข้อมูลทั้งหมดใน หน่วยความจำภายในจะถูกเขียนทับในระหว่างการรีเซ็ตข้อมูลกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ส่วนเนื้อหาใน SD การ์ดแบบถอดจากตัวเครื่องได้จะยังอยู่เหมือนเดิม
  • ถ้ายังคงมีเส้นบนหน้าจอ ให้ ติดต่อกับเรา

  การปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  Android 9 หรือ 10, 11 หรือ 12

  วิธีปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  1. ค้นหาและแตะการตั้งค่า (Settings)>ระบบ (System)>ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)
  2. ลากตัวเลื่อนข้าง เปิด ไปทางซ้าย

  Android 8.x

  วิธีปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  1. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer options)
  2. ลากตัวเลื่อนข้าง เปิด ไปทางซ้าย

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีปิดใช้ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  1. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  2. ค้นหาแล้วแตะการตั้งค่า > ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  3. ลากตัวเลื่อนข้าง เปิด ไปทางซ้าย

  การเปิดใช้งานโหมดปลอดภัย

  Android 11 หรือ 12

  วิธีเปิดใช้งานเซฟโหมด

  1. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
  2. ในหน้าต่างป็อปอัป แตะที่ ปิดเปิดเครื่อง (Power) >ปิดเครื่อง (Power Off) ค้างไว้จนกว่าข้อความ เริ่มต้นระบบใหม่เป็นโหมดปลอดภัย (Reboot to safe mode) จะแสดงขึ้น
  3. แตะที่ตกลง (OK)เพื่อเริ่มต้นในโหมดปลอดภัย (Safe mode)

  Android 9 หรือ 10

  วิธีเปิดใช้งานโหมดปลอดภัย

  1. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
  2. ในหน้าต่างป็อปอัป แตะค้างไว้ที่ปิดเครื่อง (Power off)จนกระทั่งมีข้อความ เริ่มต้นใหม่ในเซฟโหมด (Reboot to safe mode)แสดงขึ้นมา
  3. แตะที่ตกลง (OK)เพื่อเริ่มต้นในเซฟโหมด (Safe mode)

  Android 8.x

  วิธีเปิดใช้งานโหมดปลอดภัย

  1. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
  2. แตะค้างไว้ที่ ปิดเครื่อง (Power off) จนกว่าเครื่องจะเริ่มปิด
  3. รอให้อุปกรณ์เริ่มใหม่ในโหมดปลอดภัย

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการดู วิดีโอวิธีการเปิดและออกจากโหมด ปลอดภัย (Safe mode) ให้แตะหรือคลิก ที่นี่

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีเปิดใช้งานโหมดปลอดภัย

  1. ขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) ค้างไว้
  2. ในหน้าต่างป็อปอัป แตะค้างไว้ที่ ปิดเครื่อง (Power off) จนกระทั่งมีข้อความ เริ่มต้นใหม่ในโหมดปลอดภัย (Reboot to safe mode) แสดงขึ้นมา
  3. แตะที่ ตกลง (OK) และปล่อยให้ อุปกรณ์ของท่านทำการเริ่มใหม่ในโหมดปลอดภัย

  การออกจากโหมดปลอดภัย (Safe mode)

  ถ้าต้องการออกจากโหมดปลอดภัย (Safe mode)

  • ในโหมดปลอดภัย (Safe mode) ให้เริ่มต้นเปิดโทรศัพท์ใหม่

  ทำการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  Android 10, 11 or 12

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > ขั้นสูง (Advanced) > ตัวเลือกการรีเซ็ต (Reset options) > ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน) (Erase all data (factory reset)) > ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data)
  2. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  3. แตะที่ ลบข้อมูลทั้งหมด (Delete all data)

  Android 9

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  1. ค้นหาและแตะการตั้งค่า (Settings)>ระบบ (System)>ขั้นสูง (Advanced)>ตัวเลือกการรีเซ็ต (Reset options)>ลบข้อมูลทั้งหมด (รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Erase all data (factory reset))>รีเซ็ตโทรศัพท์ (RESET PHONE)
  2. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  3. แตะที่ ลบทุกอย่างออก (ERASE EVERYTHING)

  Android 8.x

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  หมายเหตุ! เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายถาวรต่ออุปกรณ์ของท่าน ห้ามขัดจังหวะขั้นตอนการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  1. สำรองข้อมูลสำคัญใดๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่านไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำอื่นที่ไม่ใช่หน่วยความจำภายใน หากท่านมีไฟล์ที่เข้ารหัสจัดเก็บไว้ในการ์ด SD ท่านควรลบการเข้ารหัสออกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากการรีเซ็ต
  2. ค้นหาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > ระบบ (System) > รีเซ็ต (Reset)
  3. แตะที่ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) > รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone)
  4. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  5. ในการยืนยัน ให้แตะ ลบทุกอย่าง (Erase everything)

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการดู วิดีโอวิธีการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) ให้แตะหรือคลิก ที่นี่

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 หรือ 7.1.1

  วิธีรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน

  หมายเหตุ! เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายถาวรต่ออุปกรณ์ของท่าน ห้ามขัดจังหวะขั้นตอนการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  1. สำรองข้อมูลสำคัญใดๆ ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์ของท่านไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำอื่นที่ไม่ใช่หน่วยความจำภายใน หากท่านมีไฟล์ที่เข้ารหัสจัดเก็บไว้ในการ์ด SD ท่านควรลบการเข้ารหัสออกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะยังสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากการรีเซ็ต
  2. แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชันจากหน้าจอหลัก
  3. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > รีเซ็ตกลับเป็นข้อมูลจากโรงงาน
  4. Android 5.0/5.1: ถ้าหากท่านต้องการจะลบข้อมูลด้วยเช่น รูปภาพ และ เพลง ที่เก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ของท่าน ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่กล่องเลือก ลบที่เก็บข้อมูลภายใน (Erase internal storage) (ไม่มีผลกับการ์ด SD)
  5. แตะที่ รีเซ็ตโทรศัพท์/แท็บเล็ต (Reset phone/tablet) หรือ ลบทุกอย่าง (Erase everything)
  6. หากจำเป็น ให้วาดรูปแบบการปลดล็อกหน้าจอหรือป้อนรหัสผ่านหรือ PIN สำหรับปลดล็อกหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  7. ในการยืนยัน ให้แตะ ลบทุกอย่าง (Erase everything)

  เคล็ดลับ: อุปกรณ์ของท่านจะไม่ย้อนกลับเป็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ Android ก่อนหน้าเมื่อท่านดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

  เคล็ดลับ: ถ้าต้องการดู วิดีโอวิธีการรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset) ใน Android 7.0 ให้แตะหรือคลิก ที่นี่