หมายเลข ID หัวข้อ : 00167345 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2017

เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ไม่สามารถรับข้อมูลการจราจรได้ แม้ว่า จะมีการเปิดการปรับตั้ง Traffic Alert ไว้แล้วก็ตาม.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อมูลการจราจรจะไม่มีการแสดงออกมา แม้ว่า จะเปิด Traffic Alert (TA) ไว้ ในตอนที่สถานีวิทยุนั้นไม่ส่งข้อมูลการจราจรออกมาให้.