หมายเลข ID หัวข้อ : 00106791 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/07/2019

ไม่สามารถเล่นเพลงได้ หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เครื่องเสียงติดรถยนต์.

    สำคัญ: เครื่องเสียงติดรถยนต์สามารถใช้งาน USB ได้บางรุ่น. ควรตรวจสอบเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่อธิบายในส่วนของการแก้ปัญหานี้, ตรวจสอบคุณสมบัติหรือคู่มือการใช้งานที่มีให้.

    เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB กับเครื่องเสียงติดรถยนต์, รอประมาณ 20 ถึง 30 วินาที เพื่อให้อุปกรณ์ USB จดจำได้. ถ้าอุปกรณ์ USB ยังสามารถจดจำได้ภายในเวลา 30 วินาที, หยุดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง.

    หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หลังจากปิดเครื่องเสียงติดรถยนต์. สำหรับรุ่น DSX-S200X และ DSX-S300BTX, ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับ TUNE TRAY หลังจากปิดเครื่องเสียงติดรถยนต์.

    ถ้าไม่สามารถเล่นเพลงได้, อาจมีสาเหตุจากอุปกรณ์ USB มีข้อมูลมากเกินไป. โดยอุปกรณ์ USB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. วิธีการหลีกเลี่ยงการใช้งานอุปกรณ์ USB มากเกินไป หรือ ติดต่อผู้ผลิตของอุปกรณ์ USB สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.