หมายเลข ID หัวข้อ : 00167444 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2019

นาฬิกาของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ไม่แสดงขึ้นมา.

    นาฬิกาของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์จะไม่แสดงในระหว่างที่เป็นการเล่นของ USB Video. ถ้าต้องการจะให้แสดงนาฬิกา ให้ออกจากโหมด USB Video ก่อน.