หมายเลข ID หัวข้อ : 00105948 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/05/2019

ข้อผิดพลาด: NO SUPRT or --:-- แสดงเมื่อต่อ USB เข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: มีเครื่องเสียงรถยนต์บางรุ่นที่มีพอร์ต USB. ให้ตรวจสอบว่า เครื่องเสียงรถยนต์ของท่านมีพอร์ต USB เพื่อใช้สำหรับต่อกับอุปกรณ์ภายนอก, โดยตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ.

เมื่อข้อความ NO SUPRT หรือ --:-- แสดงขึ้นมาในหน้าจอของเครื่องเสียงรถยนต์และเพลงที่เล่นหยุดทำงาน, ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออก, รอประมาณ 1 นาที, และต่ออุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้ง.
การทำเช่นนี้ จะช่วยรีเซ็ตการเชื่อมต่อ USB และช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อต่ออุปกรณ์ USB ครั้งแรก.

ถ้าวิธีการดังกล่าวใช้ไม่ได้, ให้หยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และปิดเครื่อง. จากนั้น ให้เปิดอุปกรณ์ USB อีกครั้ง และต่อเข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์อีกครั้ง.

ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ที่หน้าจอ, อาจจะเกิดจากอุปกรณ์ USB ไม่รองรับรุ่นดังกล่าว หรืออุปกรณ์ USB ไม่ได้อัพเดตเฟิร์มแวร์. การที่อุปกรณ์ USB ไม่รองรับการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากเฟิร์มแวร์ที่ใช้ไม่รองรับการทำงาน. ท่านอาจจะติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ USB เพื่อตรวจสอบว่า รุ่นดังกล่าวมีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด. โดยอ้างอิงถึงคำแนะนำในการใช้งานเครื่องเสียงรถยนต์สำหรับรายชื่ออุปกรณ์ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้.

ถ้าข้อความ USB Reading แสดงที่หน้าจอและไม่หายไป, ควรปฏิบัติดังนี้:

 1. หยุดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง และกลับไปตรวจสอบไฟล์ที่ใช้ใน USB.
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพอร์ต USB กับสาย USB อื่น.
  หมายเหตุ: ห้ามใช้สายเชื่อมต่อแบบหลายทาง.
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นกับพอร์ต USB.
  หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อแล้วมีปัญหากับอุปกรณ์ USB.
 4. รีเซ็ตอุปกรณ์ USB เมื่อเชื่อมต่อแล้ว.
 5. ยกเลิกการเชื่อมต่อกับรถยนต์.
  หมายเหตุ: กรุณารอสักครู่ และเชื่อมต่ออีกครั้ง. ถ้ายังคงพบปัญหาดังกล่าว ควรติดต่อ ศูนย์บริการ.