หมายเลข ID หัวข้อ : 00106777 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2019

ทำไมใช้เวลาเริ่มต้นเล่นเพลงนาน หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: เครื่องเสียงรถยนต์สามารถใช้งาน USB ได้บางรุ่น. ควรตรวจสอว่า มีฟังก์ชัน USB, ได้จากคุณสมบัติของอุปกรณ์.

หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับเครื่องเสียงรถยนต์, อาจจะใช้เวลาสำหรับการเล่นเพลง โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกบันทึกที่อุปกรณ์ USB.

สำหรับการใช้งานให้รวดเร็วขึ้น, ควรจัดเก็บไฟล์ในอุปกรณ์ USB ให้น้อยลง. ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์.
  2. สำรองไฟล์เพลงบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ USB.
  3. ใช้คำสั่ง Format อุปกรณ์ USB.
  4. ย้ายไฟล์ไปที่อุปกรณ์ USB จำนวนน้อย.

หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบอุปกรณ์ USB ว่า เครื่องเสียงรถยนต์สามารถพบอุปกรณ์ USB โดยแสดงที่จอภาพเครื่องเสียงรถยนต์. ถ้าอุปกรณ์ USB ไม่สามารถตรวจพบ, ควรยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อเครื่องเสียงรถยนต์อีกครั้ง.
  • ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ USB ไม่ได้ต่อเชื่อมกับเครื่องเสียงรถยนต์ จนกระทั่งสตาร์ทรถยนต์.