หมายเลข ID หัวข้อ : 00156106 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2016

ระดับอินพุทของ AUX2 (ด้านหลัง) ในเมนูการปรับตั้งไม่สามารถจะทำการปรับได้, หรือไม่มีรายการปรับตั้งต่าง ๆ ให้.

    จะมีเฉพาะรายการระดับอินพุทสำหรับ AUX1 (ด้านหน้า) เท่านั้นที่สามารถทำการปรับแต่งได้ในเมนูการตั้งค่า.
    ถ้าต้องการจะปรับระดับอินพุทของ AUX2 (ด้านหลัง), ให้ดำเนินการที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นแทน.