หมายเลข ID หัวข้อ : 00179067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/10/2018

การตั้งค่าของนาฬิกา/เวลา มีการเปลี่ยนไปเอง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจเช็คดูที่ การตั้งค่า Setting Clock Time (CT) ของเมนู.

ถ้าหากฟังก์ชัน Setting Clock Time (CT) มีการ ONไว้, เวลาจะมีการตั้งค่าตามข้อมูลที่ได้รับจากสถานีวิทยุ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะถูกต้องหรือไม่.

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการตั้งค่านาฬิกา.
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  1. กดที่ HOME, จากนั้นแตะที่ Settings.
  2. แตะที่รูปภาพประกอบ จากนั้นแตะที่Clock Adjust. หน้าจอการตั้งค่าจะแสดงขึ้นมา.
  3. แตะที่ รูปภาพประกอบ เพื่อตั้งชั่วโมงและนาที.
  4. หลังการตั้งค่าชั่วโมง และนาที ให้แตะที่ Set.
  5. การตั้งค่าจะเสร็จสิ้น และนาฬิกาจะเริ่มเดิน.