หมายเลข ID หัวข้อ : 00153200 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2017

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับ Docking Stations และ ลำโพง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2558 หรือหลังจากนั้นโปรดดูคู่มือนี้หรือตรวจสอบเว็บไซต์โซนี่ ฯลฯ

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
SRS-X99
SRS-X88
SRS-X77
SRS-X55 *1
SRS-X33 *1
SRS-X2 *1
SRS-X1 *1
SRS-X11 *1
SRS-BTV5
SRS-X9
SRS-X7
SRS-X5 *1
SRS-X3 *1
SRS-CS20BT
ZS-BTG905
ZS-BTG909
ZS-BTG900
SRS-BTM8
SRS-BTS50
SRS-BTX500
SRS-BTX300
ICF-CS20BT
XDR-DS21BT
ZS-BTY52
ZS-BTY55
ZS-BTY50

*1 ได้ตรวจสอบและยืนยันว่า ลำโพงนี้สามารถทำการชารท์ไฟได้อย่างถูกต้องจากการเชื่อมต่อของ USB.

กลับด้านบน