หมายเลข ID หัวข้อ : 00130524 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/09/2016

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับเครื่องบันทึกเสียง, เครื่องบันทึก, Linear PCM

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้. สำหรับสินค้าที่ออกเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือทำเครื่องหมายที่เว็บไซต์ของโซนี่, ฯลฯ.

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
ICD-AX412
ICD-AX412F
ICD-FX8
ICD-FX88
ICD-PX232
ICD-PX240
ICD-PX312
ICD-PX312D
ICD-PX312F
ICD-PX312M
ICD-PX333
ICD-PX333D
ICD-PX333F
ICD-PX333M
ICD-PX440
ICD-SX712
ICD-SX712D
ICD-SX713
ICD-SX813
ICD-SX733
ICD-SX733D
ICD-SX734
ICD-SX1000
ICD-TX50
ICD-TX650
ICD-UX512
ICD-UX512F
ICD-UX513F
ICD-UX522
ICD-UX522F
ICD-UX523
ICD-UX523F
ICD-UX502
ICD-UX532
ICD-UX533
ICD-UX533F
ICD-UX534F
ICD-UX543
ICD-UX543F
ICD-UX544F
PCM-D1
PCM-D50
PCM-M10
PCM-D100