หมายเลข ID หัวข้อ : 00127035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/09/2016

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้ของ Windows 10 สำหรับหูฟังและชุดหูฟัง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้. สำหรับสินค้าที่ออกเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือทำเครื่องหมายที่เว็บไซต์ของโซนี่, ฯลฯ.

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้

รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
PHA-1
PHA-2
PHA-3
PHA-1A
MDR-1ADAC
DR-BT63EX
MDR-1RBT
MDR-ZX550BN
DR-BTN200
DRC-BTN40K
MDR-1RBTMK2
MDR-ZX330BT
MDR-ZX770BN
MDR-ZX770BT
MDR-10RBT
MDR-EX31BN
MDR-ZX750BN
MDR-XB950BT
MDR-AS600BT
MDR-AS800BT
MUC-M1BT1
MDR-1ABT
MDR-AS700BT
DR-BT150NC
XBA-BT75
MDR-EX750NA
MDR-1RNCMK2
MDR-1RNC
XBA-NC85D
MDR-HW300K
MDR-HW700DS