หมายเลข ID หัวข้อ : 00125536 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้กับ Windows 10 สำหรับเครื่องเล่น Walkman

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เราได้ตรวจเช็คดูการใช้งานของตัวเครื่องตามที่แสดงในหน้านี้ที่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2015 หรือก่อนหน้านี้ ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้. สำหรับเครื่องที่ออกในเดือน สิงหาคม 2015 หรือหลังจากนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือตรวจเช็คกับเว็บไซต์ของ Sony ฯลฯ.

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบในโหมดเดสทอปของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้

รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 บิต 64 บิต 32 บิต 64 บิต
NWZ-E473
NWZ-E473K
NWZ-E474
NWZ-E474K
NWZ-E475
NWZ-E573
NWZ-E574
NWZ-E575
NWZ-S774BT
NWZ-F804
NWZ-F805
NWZ-F805N
NWZ-F806
NWZ-F806N
NWZ-W273
NWZ-WH505
NWZ-WH303
NWZ-E383
NWZ-E384
NWZ-E385
NWZ-E583
NWZ-E584
NWZ-E585
NWZ-W274S
NWZ-F885
NWZ-F886
NWZ-F887
NWZ-ZX1
NWZ-M504
NWZ-B183F
NWZ-B183
NWZ-W273S
NWZ-A15
NWZ-A17
NWZ-WS613
NWZ-WS615
NW-ZX2