หมายเลข ID หัวข้อ : 00130548 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (ระบบเครื่องเสียงในบ้าน)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
? : กำลังทดสอบ

ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่สอดคล้องกัน Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
HAP Music Transfer 1.3.0 HDD Audio Player
Hi-Res Audio Player (Windows) v1.2.1 Hi-Res Audio
SONY_USB_DAC_Amp_Driver Ver.1.2 System stereo

Media Go 3.0 Walkman
PSP
XPERIA Smartphone
XPERIA Tablet
Hi-Res Audio
Sony_Audio_USB_Driver 1.01 Active speaker
System stereo