หมายเลข ID หัวข้อ : 00127012 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2016

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้ของ Windows 10 สำหรับ Photo frames

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Sony ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าที่แสดงในหน้านี้ที่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 หรือก่อนหน้านี้ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ต่อไปนี้:

สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การใช้งานได้ทำการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

สัญลักษณ์:
✓ : ใช้งานร่วมกันได้
- : ใช้งานร่วมกันไม่ได้

รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
DPF-WA700
DPF-W700