หมายเลข ID หัวข้อ : 00106868 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2019

สาย USB ใด ๆ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: เครื่องเสียงรถยนต์สามารถใช้งาน USB ได้บางรุ่น. ควรตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องเสียงรถยนต์สำหรับฟังก์ชัน USB ที่ระบุในวิธีการแก้ปัญหานี้.

ข้อแนะนำ ควรใช้สายที่มีมาให้กับอุปกรณ์ USB ที่ใช้สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์. การใช้สายอุปกรณ์อื่น ๆ จะไม่รับรองว่า สามารถในการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ.