หมายเลข ID หัวข้อ : 00199912 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/03/2021

บริการส่งซ่อมสินค้าผ่านทางพัสดุลงทะเบียน

    หากลูกค้าประสงค์ที่จะใช้บริการส่งซ่อมสินค้าผ่านทางพัสดุลงทะเบียน กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร. 02-7156100 หรือ Line ID @sonythai เพื่อขอรับแบบฟอร์ม

    กรุณาถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ตามลิงค์ตัวอย่าง ที่นี่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานก่อนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการ

     

    ประเภทสินค้าที่รองรับการบริการ

    • กลุ่มสินค้าประเภทหูฟัง

    หมายเหตุ : กลุ่มสินค้าประเภทอื่นๆที่ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

     

    ค่าบริการและค่าอะไหล่

    • สินค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

    • ไม่เสียค่าบริการและอะไหล่ในการซ่อม

             หมายเหตุ : แสดงหลักฐานเช่น ใบเสร็จรับเงิน โดยให้แนบมากับกล่องพัสดุ หรือตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันผ่านทาง My Sony

    • สินค้าที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน

    • สำหรับสินค้าที่อายุการใช้งานมากกกว่า 3 ปีขึ้นไป ขอความกรุณาให้ตรวจสอบความพร้อมของอะไหล่ก่อนการส่งซ่อมสินค้า ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร. 0-27156100 หรือกด ติดต่อเรา
    • การประเมินราคาค่าซ่อม (ค่าบริการ และค่าอะไหล่) จะมีการติดต่อเพื่อประเมินราคาค่าซ่อมให้ทราบก่อนการซ่อมสินค้า

     

    ค่าบริการจัดส่งพัสดุลงทะเบียน

    • ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการการจัดส่งพัสดุด้วยตนเองและลูกค้าอาจพิจารณาซื้อบริการการรับประกันความเสียหายขณะขนส่ง ณ จุดให้บริการ (ค่าบริการการจัดส่งพัสดุและค่าบริการการรับประกันความเสียหายขณะขนส่ง โปรดสอบถาม ณ จุดให้บริการที่ลูกค้าใช้บริการ) ส่วนนี้ไม่ครอบคลุมถึงเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าชำระค่าจัดส่งนี้เฉพาะการส่งไปยังศูนย์บริการโซนี่

    • ค่าบริการการจัดส่งพัสดุเที่ยวขากลับ จะชำระโดยศูนย์บริการโซนี่

     

    ตรวจสอบอัตราค่าบริการอื่นๆ

    สำหรับคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร. 0-2715-6100 หรือกด ติดต่อเรา