หมายเลข ID หัวข้อ : 00130500 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/06/2016

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (ความบันเทิงทางกีฬา)

  ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  Media Go 3.0