หมายเลข ID หัวข้อ : 00125536 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้กับ Windows 10 สำหรับเครื่องเล่น Walkman

  เราได้ตรวจเช็คดูการใช้งานของตัวเครื่องตามที่แสดงในหน้านี้ที่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2015 หรือก่อนหน้านี้ ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้. สำหรับเครื่องที่ออกในเดือน สิงหาคม 2015 หรือหลังจากนั้น ให้อ้างอิงกับคู่มือหรือตรวจเช็คกับเว็บไซต์ของ Sony ฯลฯ.

  สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบในโหมดเดสทอปของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้

  รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 บิต 64 บิต 32 บิต 64 บิต
  NWZ-E473
  NWZ-E473K
  NWZ-E474
  NWZ-E474K
  NWZ-E475
  NWZ-E573
  NWZ-E574
  NWZ-E575
  NWZ-S774BT
  NWZ-F804
  NWZ-F805
  NWZ-F805N
  NWZ-F806
  NWZ-F806N
  NWZ-W273
  NWZ-WH505
  NWZ-WH303
  NWZ-E383
  NWZ-E384
  NWZ-E385
  NWZ-E583
  NWZ-E584
  NWZ-E585
  NWZ-W274S
  NWZ-F885
  NWZ-F886
  NWZ-F887
  NWZ-ZX1
  NWZ-M504
  NWZ-B183F
  NWZ-B183
  NWZ-W273S
  NWZ-A15
  NWZ-A17
  NWZ-WS613
  NWZ-WS615
  NW-ZX2