อุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน
-25 ถึง 85 องศาเซลเซียส
รูปแบบการเชื่อมต่อ
พอร์ทซีเรียล/พอร์ทขนาน
ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟ (สำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ทขนาน)
สูงสุด 100 มิลลิแอมป์
ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟในโหมดพร้อมใช้
สูงสุด 1.0 มิลลิแอมป์
อุปกรณ์เสริม
มาพร้อมตัวแปลง M2 Duo และ M2 Standard
ความจุ
1GB
ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก)
12.5 x 15 x 1.2 มิลลิเมตร
ค่าแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน
2.7 - 3.6 โวลท์
ค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟ (สำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ทซีเรียล)
สูงสุด 65 มิลลิแอมป์
น้ำหนัก
ประมาณ 1 กรัม
ความเร็วต่ำสุดในการอ่านและบันทึกข้อมูล
15Mbps (สูงสุดได้ถึง 80Mbp)