หมายเลข ID หัวข้อ : 00232977 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

อุปกรณ์จัดเก็บ USB

  ก่อนการเชื่อมต่อ

  ท่านสามารถดู ไฟล์รูปภาพ เพลง และวิดีโอ ที่เก็บไว้ใน อุปกรณ์จัดเก็บ USB ได้ในทีวี

  • หลีกเลี่ยงการสูญหายของไฟล์ของท่าน ด้วยการแบ็คอัปไฟล์มีเดียทั้งหมดของท่านไว้ใน อุปกรณ์ USB Sony ไม่อาจจะยอมรับต่อความรับผิดชอบในการสูญหายหรือเกิดความเสียหายกับข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ใน อุปกรณ์ USB ได้
  • เครื่อง BRAVIA โดยมากจะรองรับไฟล์ระบบ FAT16, FAT32 และ exFAT ได้เฉพาะการเล่นจาก USB เท่านั้น
   เครื่อง BRAVIA รุ่นใหม่ (ปี 2556 เป็นต้นไป) จะรองรับระบบไฟล์ FAT16, FAT32, exFAT, NTFS ได้่
  • ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้น การเล่นอาจจะไม่สามารถทำได้ แม้จะเป็นฟอร์แมทที่รองรับก็ตาม

  การทำการเชื่อมต่อและทำการเล่น

  1. เชื่อมต่อ อุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของทีวี เพื่อดูไฟล์ รูปภาพ เพลง และวิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์นั้น

  2. เปิด อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่้ด้วยขึ้นมา ถ้าจำเป็น
  3. กดที่ปุ่ม HOME บนตัว รีโมทของทีวี เพื่อเปิดเมนูขึ้นมา
  4. ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี ท่านสามารถจะไปได้ที่ อันใดอันหนึ่ง ของต่อไปนี้:
   • เลือกที่ Media > Photos, Music หรือ Videos > เลือกชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
   • เลือกที่ Connected Devices > USB > Photos, Music หรือ Videos
   • เลือกที่ Media Server > USB
  5. เลือกไฟล์จากรายการ จากนั้นกดที่ปุ่ม (Enter) การเล่นจะเริ่มขึ้น

  ความเข้ากันได้