หมายเลข ID หัวข้อ : 00077895 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/02/2021

ฉันไม่สามารถจะทำการเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ที่เป็น Wireless LAN ได้.

การเชื่อมต่อ Wireless LAN

  ให้ลองแก้ปัญหาโดยทำตามคำแนะนำในให้การแก้ปัญหาด้านล่างนี้.

  เนื้อหา:

  1. ตรวจสอบความสอดคล้องของการใช้งานได้กับเทคโนโลยีไร้สาย.
  2. ตรวจสอบดูสภาวะแวดล้อมของตัวแอ็คเซสพอยต์นั้น.
  3. ตรวจสอบวิธีการตั้งค่าแอ็คเซสพอยต์ในกล้องนั้น.
  4. ตรวจสอบวิธีการขึ้นทะเบียน (สำหรับ WPS Push)
  5. ตรวจสอบวิธีการขึ้นทะเบียน (สำหรับการปรับตั้ง Access point)
  6. ตรวจสอบรายการที่มีเข้ามา (เมื่อทำการเลือกชื่อของ SSID จากรายการ)
  7. ตรวจสอบรายการที่ป้อนเข้าไป (เมื่อป้อนชื่อของ SSID ด้วยตนเอง)
  8. ตรวจสอบการปรับตั้งของ MAC address filtering ของแอ็คเซสพอยต์นั้น.
  9. ทำการปิดเพาเวอร์ของกล้องและแอ็คเซสพอยต์ และเปิดขึ้นมาใหม่.
  10. ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของแอ็คเซสพอยต์ใหม่.

  1. ตรวจสอบการสอดคล้องของการใช้งานกับเทคโนโลยีไร้สาย.

   กล้องนี้จะรองรับการเชื่อมต่อในระบบไร้สายแบบ IEEE 802.11b/g/n ได้. แต่กล้องนี้จะไม่รองรับ IEEE 802.11a.

  2. ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของแอ็คเซสพอยต์นั้น.

   • ถ้าหากเพาเวอร์ของแอ็คเซสพอยต์มีการปิดไว้ ให้ทำการเปิดขึ้นมา.
   • ให้เคลื่อนกล้องเข้าไปใกล้กับแอ็คเซสพอยต์มากขึ้น.
    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างกล้องกับแอ็คเซสพอยต์, สภาวะของสัญญาณและวัสดุต่าง ๆ หรือ กำแพง ฯลฯ., ระยะทางของการติดต่อสื่อสารอาจจะสั้นลง. ให้ขยับกล้องหรือลดระยะทางระหว่างกล้องและแอ็คเซสพอยต์ให้สั้นลง.

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่, ให้ไปขั้นตอนที่ 3.

  3. ตรวจสอบวิธีการตั้งค่าแอ็คเซสพอยต์ในกล้องนั้น.

   สำหรับ WPS Push, ให้ไปขั้นตอนที่ 4.
   สำหรับการปรับตั้ง Access point, ให้ไปขั้นตอนที่ 5.

  4. ตรวจสอบวิธีการขึ้นทะเบียน. (สำหรับ WPS Push)

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แอ็คเซสพอยต์นั้นรองรับวิธีการใช้งานแบบกดปุ่ม WPS.

   สำคัญ:

   • เพื่อใช้ฟังก์ชั่น WPS Push, ให้ใช้แอ็คเซสพอยต์ที่รองรับกับวิธีการใช้งานแบบกดปุ่ม WPS.
   • ถ้าหากมีการตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของแอ็คเซสพอยต์ไว้เป็น WEP, ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น WPS Push นี้ในกล้องนั้นได้. ให้เปลี่ยนการปรับตั้งของแอ็คเซสพอยต์ไปเป็น WPA หรือ WPA2, หรือทำการขึ้นทะเบียนแอ็คเซสพอยต์นั้นด้วยตนเองในกล้อง.
   • ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น WPS Push ได้, ให้ทำการขึ้นทะเบียนแอ็คเซสพอยต์นั้นด้วยตนเองในกล้อง.
  5. ตรวจสอบวิธีการขึ้นทะเบียน. (สำหรับ Access point settings)

   • ทำการเลือกชื่อ SSID ของแอ็คเซสพอยต์จากรายการ, และ จากนั้น ไปขั้นตอนที่ 6 เพื่อทำการลงทะเบียน.
   • ป้อนชื่อ SSID ของแอ็คเซสพอยต์เข้าไปด้วยตนเอง, และ จากนั้น ไปขั้นตอนที่ 7 เพื่อทำการลงทะเบียน.
   • (เมื่อใช้กับแอ็คเซสพอยต์ที่รองรับ WPS PIN) ให้ทำการขึ้นทะเบียน PIN ของกล้องให้กับแอ็คเซสพอยต์นั้น.
    ข้อแนะนำ: ให้ทำการขึ้นทะเบียนชื่อ SSID ของแอ็คเซสพอยต์โดยการเลือกจากรายการหรือป้อนเข้าไปด้วยตนเอง.
  6. ตรวจสอบรายการที่ป้อนเข้ามา. (เมื่อทำการเลือกชื่อของ SSID จากรายการ)

   สำคัญ: ถ้าหากฟังก์ชั่นอย่างเช่น SSID Stealth มีการเปิดใช้งานในแอ็คเซสพอยต์, ชื่อของ SSID อาจจะไม่ปรากฎในรายการเครือข่าย. ให้ลองทำการลงทะเบียนการป้อนชื่อของ SSID เข้าไปด้วยตนเอง.

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเลือกชื่อ SSID ที่ถูกต้องในรายการนั้น.
   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รหัสผ่าน (passkey) ที่ท่านป้อนเข้าไปถูกต้อง.
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับตั้งของ IP address มีการตั้งไว้เป็น Auto.
   4. ถ้าหากมีการเลือก Manual ไว้, ให้ตรวจสอบว่า มีการป้อนแอดเดรสต่อไปนี้เข้าไปอย่างถูกต้อง.
    • IP Address
    • Subnet mask
    • Default gateway

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่, ให้ไปขั้นตอนที่ 8.

  7. ตรวจสอบรายการที่ป้อนเข้าไป (เมื่อทำการป้อนชื่อของ SSID เข้าไปด้วยตนเอง)

   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อของ SSID ที่ท่านป้อนเข้าไปถูกต้อง.
   2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกการปรับตั้งของระบบรักษาความปลอดภัย (WPA/WEP/none) และป้อนรหัสผ่าน (passkey) เข้าไปถูกต้อง.
   3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับตั้งของ IP address ได้มีการตั้งไว้เป็น Auto.
   4. ถ้าหากมีการเลือกเป็น Manual ไว้, ให้ตรวจสอบว่า ที่อยู่ต่อไปนี้มีการป้อนไว้ถูกต้อง.
    • IP Address
    • Subnet mask
    • Default gateway

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่, ให้ไปขั้นตอนที่ 8.

  8. ตรวจสอบการปรับตั้ง MAC address filtering ของแอ็คเซสพอยต์.

   ถ้าหากท่านเปิด MAC address filtering ไว้, ท่านจำเป็นต้องทำการขึ้นทะเบียน MAC address ของกล้องเข้ากับแอ็คเซสพอยต์เพื่อเปิดการเชื่อมต่อเข้ากับกล้อง.

   หมายเหตุ: ให้แสดง MAC address ออกมาโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
   MENU - Setup - Disp MAC Address

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่, ให้ไปขั้นตอนที่ 9.

  9. ทำการปิดเพาเวอร์ของกล้องและแอ็คเซสพอยต์แล้วให้ทำการเปิดขึ้นมาใหม่.

   สำคัญ: การปิดและเปิดเพาเวอร์ของแอ็คเซสพอยต์จะไม่มีการลบการปรับตั้งต่าง ๆ ของ แอ็คเซสพอยต์, อย่างไรก็ตาม, ท่านอาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นกับแอ็คเซสพอยต์นั้นได้, หรืออาจต้องมีการรีบูตเครื่องใหม่.

   อุปกรณ์แอ็คเซสพอยต์ต่าง ๆ ปกติจะไม่มีสวิทช์เพาเวอร์. ให้ทำการถอดปลั๊กไฟออก จากนั้น ให้ทำการเชื่อมต่อเข้าไป.

   ถ้าหากปัญหายังคงอยู่, ให้ไปขั้นตอนที่ 10.

  10. ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของแอ็คเซสพอยต์ใหม่.

   การติดตั้งให้เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดให้กับแอ็คเซสพอยต์อาจช่วยแก้ปัญหาได้.
   ให้ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ล่าสุดว่า มีให้หรือไม่ในเว็บไซต์ของแอ็คเซสพอยต์.