หมายเลข ID หัวข้อ : 00068706 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2014

จะสามารถนำเข้าหรือเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกด้วย linear PCM audio โดยใช้ ซอฟต์แวร์ iMovie ได้หรือไม่?

การนำเข้าหรือเล่นกลับภาพยนตร์ต่าง ๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ iMovie.

    ถ้าต้องการนำเข้าหรือเล่นกลับภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่บันทึกใน linear PCM audio, ให้อัพเดตระบบปฏิบัติการ Macintosh ไปเป็น Mac OS X (10.9) และใช้ iMovie เวอร์ชั่น 10 หรือที่สูงกว่า.