หมายเลข ID หัวข้อ : 00180627 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

การยุติการบริการอัพโหลดจาก VAIO Movie Creator / VAIO Creation / Media Gallery - อัพเดตเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557

  2014-11-14

  โปรดรับทราบว่า มีการแก้ไขในวันที่ของการยุติการให้บริการของการประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ สำหรับ PlayMemories Online.

  PlayMemories Online ได้มีการยุติการให้บริการลงไปแล้วในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557.

  กรุณาใช้ PlayMemories Home หรือบริการของแต่ละเครือข่ายเพื่อทำการอัพโหลดรูปถ่าย / วิดีโอของท่านหลังจากวันที่ตามที่ได้ระบุไว้แล้วนี้.

  เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.  15-10-2014

  ขอขอบคุณท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้เครื่องพีซีของโซนี่.

  บริการอัพโหลดจาก VAIO Movie Creator / VAIO Creation / Media Gallery ไปยังแต่ละบริการเครือข่ายจะยุติลงไปตามวันที่ต่อไปนี้:

  - 13 พฤศจิกายน 2557: Youtube , Facebook, Snapfish, Picasa, Dailymotion, Photobucket, Shutterfly 
  - 1 ธันวาคม 2557: PlayMemories Online

  กรุณาใช้ PlayMemories Home หรือบริการของแต่ละเครือข่ายเพื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ / วิดีโอของท่าน หลังจากวันที่ตามที่ได้ระบุไว้นี้ไปแล้ว.

  เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น.